'Hermana State', de in 1964 afgebroken woning van Yeb Schoonhoff aan de Dorpsstraat. religieuze inslag naar het buitenland, o.a. naar Lourdes. Ook ver taalt hij religieuze geschriften. Yeb Schoonhoff woonde de laatste jaren van zijn leven in missie huis St. Xaverius te Driebergen en stierf daar in oktober 1954 op 85-jarige leeftijd. Zijn vrouw was 6 jaar eerder overleden. Het echtpaar had geen kinderen. 'Secundaire' gezondheidszorg Aan het einde van de vorige eeuw en vooral in het begin van deze eeuw kwamen vormen van gezondheidszorg op, waarin artsen slechts een beperkt aandeel hadden. De opkomst van kruisvereni gingen, met de daaraan gekoppelde wijkverpleging en kraamzorg kunnen als een voorbeeld worden genoemd. Op de Castricumse kruisverenigingen wordt in een afzonderlijk artikel ingegaan. Ook de gemeenten trokken steeds meer zaken betreffende de gezondheidszorg naar zich toe. Zo treft men al vanaf ca. 1850 in gemeentelijke politieverordeningen een hoofdstuk 'Gezondheidspolitie'. In de periode Schoonhoff komen hierin wat betreft Castricum een groot aantal bepalingen voor. We geven enkele voorbeelden. Bij het uitbreken van besmettelijke ziekten, hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om de ver koop van groente, fruit en melk aan banden te leggen. Het is ver boden om binnen 30 meter van de bebouwde kom een verzame ling van mest of ander vloeibaar vuil aan te leggen. Vloeibare meststoffen mogen uitsluitend in bakken, kuipen of tobben worden vervoerd, die waterdicht zijn. Er mag geen vee worden gehouden "hetwelk merkelijke stank of luchtbederf veroorzaakt"Kinderen, die aangetast zijn door open tuberculose, hoofdzeer, schurft, kink hoest, mazelen of een kwaadaardige oogontsteking mogen niet naar school totdat de ziekte volgens de verklaring van een genees heer geweken is. Het is verboden goederen uit huizen te vervoe ren, waar een besmettelijke ziekte heeft geheerst, tenzij van gemeentewege ontsmetting heeft plaatsgevonden. Het is verboden aan kinderen beneden de 15 jaar tabak, sigaren of sigaretten te ver kopen. Sommige bepalingen doen opvallend modern aan. Zo mogen was serijen hun afvalwater niet afvoeren, zonder het te hebben 'geklaard' via een bezinkingsmethode. waarbij het bezinksel in een gegraven gat in de grond moet worden gestort. Meer algemeen is het fabrikanten verboden om zonder vergunning stoffen, die het water verontreinigen "onmiddellijk in de wateren binnen de gemeente te doen of laten vloeien of daarin te doen of te laten brengen" Schoonhoff maakte, zoals we zagen, deel uit van een geneeskundi ge commissie in Beverwijk, die zich ondermeer bezig hield met grotere en duurdere projecten in de 'secundaire' gezondheidszorg, zoals het verbeteren van de huisvesting en het bevorderen van de hygiëne via de aanleg van riolering en waterleiding. Wat dit laatste betreft liep de gemeente Castricum zeker niet voorop, een situatie die ook Schoonhoff niet heeft kunnen veranderen. Riolering De geschiedenis van de riolering in Castricum begint omstreeks 1912, als het gemeentebestuur aan het provinciaal bestuur vergun ning vraagt tot aanleg van riolering in de rijksweg Haarlem- Alkmaar. In januari 1913 wordt de vergunning verleend, die later nog eens wordt verlengd tot januari 1916. Er volgen niettemin een aantal jaren, waarin kennelijk niets gebeurt, tot door de gemeente in 1925 aan het Technisch Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opdracht wordt gegeven een rioleringsplan te ontwerpen. Dit plan, dat eind 1925 door de raad werd vastgesteld, voorzag in een uit voering in fasen. Volgens een opgave van de gemeente aan het Bureau voor Statistiek in Den Haag, was er in Castricum in 1933 nog slechts een partieel rioleringsstelsel. De lengte van het hoofdriool was in 1932 350 meter en in 1933 kwam daar 797 meter bij. Het aantal aangesloten woningen was toen 129. De raad stelde in 1938 een krediet beschikbaar voor omvangrijke rioleringswerken van 200.000,- en toen pas werd aan de aanleg van een rioleringsstelsen voor heel Castricum voortvarend uitvoe ring gegeven. Niettemin waren er volgens het Nieuwsblad voor Castricum anno 1979 nog 60 woningen in Castricum zonder riolering. Het ging o.a. om woningen aan De Puikman, Oude Haarlemmerweg, Doodweg en in Bakkum Noord. 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 22