Schoonhoff lid van de regionale gezondheidscommissie Yeh Schoonhoff, arts te Castricum in de periode 1905 - 1926. teriiggende tuinen in 1906 en vertrekt in juli van datzelfde jaar met vrouw en kind naar Almelo. Yeb Schoonhoff is nu de enige arts in Castricum. dat inmiddels ruim 2200 inwoners telt. Hij trouwt in augustus 1906 te Bolsward met Petronella Bruinsma. Zijn eigenlijke aanstelling tot gemeente arts vindt plaats op 28 december 1906, wanneer hij in de gemeen teraad verschijnt en de eed aflegt. Schoonhoff toonde aanvankelijk belangstelling voor de verloskun dige praktijk in Castricum, maar later draagt hij bij aan een soort eerherstel van de ontslagen vroedvrouw Elisabeth Kieft-Slot, zoals hiervoor besproken, omdat een dubbele taak hem te zwaar valt. In zijn beginjaren zal het Schoonhoff niet ontgaan zijn dat de sterf te in Castricum vrij plotseling toenam. Stierven in 1908 van de ca. 2500 inwoners er 48, in 1911 was dit opgelopen tot 114 op ruim 3200 inwoners Oorzaak was de komst van Duin en Bosch, waar de sterfte aanvankelijk schrikbarend hoog was. De geschie denis van Duin en Bosch wordt in een volgend jaarboekje afzon derlijk besproken. Gedurende zijn periode in Castricum blijft Schoonhoff op Zorgvlied wonen, dat hij omdoopt in Hermana State, een naam. die teruggaat op zijn Friese afkomst. De loopbaan van Schoonhoff in Castricum duurde meer dan 20 jaar en eindigde in het jaar 1926. waarin hij zich als arts terugtrok. Er leven nog Castricummers, die uit hun jeugd een vage herinnering aan hem hebben bewaard: een lange, statige man. zeer deskundig, maar in de omgang met patiën ten wat afstandelijk. Hij trok in Castricum veel aandacht als één van de eerste bezitters van een auto. een 3-wielige Hanomag. waarmee hij patiënten bezocht. Schoonhoff was ook een kunstzinnig man. Hij tekende, maakte houtsnijwerk en hield zich met stereo-fotografie bezig. Helaas zijn slechts enkele van zijn foto's bewaard gebleven. Wat zijn werk zaamheden als arts betreft doet het verhaal de ronde, dat hij op zekere dag bij patiënt Willem Baars werd geroepen, die onder de tram was geraakt en waarvan met spoed een been moest worden geamputeerd. Omdat hij op een dergelijke operatieve ingreep qua medische apparatuur niet was ingesteld gebruikte hij voor de amputatie primitief gereedschap uit een naburige stal. In 1902 werden, als uitvloeisel van de Wet tot regeling van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid uit 1901. gezondheidscom missies ingesteld. Castricum maakte met Beverwijk, Wijk aan Zee, Assendelft, Akersloot. Limmen, Uitgeest, Heemskerk, de Egmonden. Heiloo. Oudorp. Bergen, Koedijk en Schoorl deel uit van de Noordhollandse Commissie III. met als zetel Beverwijk. Rond 1920 maakte Schoonhoff een aantal jaren deel uit van deze commissie en werd zijn medisch oordeel dus van belang voor de gehele regio geacht. Als zodanig had hij invloed op een groot aan tal ontwikkelingen in de volksgezondheid, die kenmerkend waren voor het begin van deze eeuw. Naast Schoonhoff telde de commis sie nog vijf leden, waaronder een apotheker en twee aannemers. Het lidmaatschap van aannemers is niet zo verwonderlijk, want de volkshuisvesting, waaronder het beoordelen van woningen, behoorde tot de onderwerpen waarover de commissie advies uit bracht en maatregelen voorstelde. De commissie uitte zich hierover soms in harde bewoordingen, zoals in 1920 in een brief aan het gemeentebestuur van Beverwijk: "De toestand van het meerendeel der door ons bezochte woningen is zoodanig, dat de meeste voor onbewoonbaarver klaring, enkele voor herstellingen, in aanmerking komen"En even verder: "Het heeft ons getroffen, dat hoewel door onze Commissie reeds geruimen tijd geleden over een tweetal plannen tot bou wen van volkswoningen advies is uitgebracht, tot nu toe voor de uitvoering dier plannen geen spade in den grond is gesto ken. Van de ernstige gevolgen, die uit de bestaande wantoe standen kunnen voortvloeien is Uw College ongetwijfeld niet minder overtuigd dan onze Commissie. Het geldt hier gevaren voor de volksgezondheid op moreel en physiek gebied, meer in het bijzonder wat betreft de kinderen. Het is de Commissie opgevallen, dat de kleine kinderen in deze woningen er in het algemeen zwak. ongezond, suf. vuil uitzien. Bij de heerschende overvulling, de zeer onvoldoende woningruimte, onbehoorlijke gelegenheid tot slapen in kasten, op de vloeren, in duffe, duis tere, vochtige overvulde bedsteden, kan van een behoorlijke verzorging in het algemeen geen sprake zijn. Hoewel de Commissie erkent, dat in sommige gevallen de bewoners zei ven schuld hebben aan de bijna walgelijke vervuiling en den toestand van verval van enkele woningen, zoo moet hier toch het bestaan van een wisselwerking tusschen bewoners en het milieu, waarin zij verkeeren, niet uit het oog verloren worden. Er gaat van het langdurige wonen in een overvulde, have- looze, duffe omgeving in vervallen huizen, een nederdrukken- de, desorganiserende werking uit op het gezin en bewoner" Sommige taken van de commissie doen ook nu nog modern aan. Zo werd bijvoorbeeld wat betreft de relatie tussen besmettelijke ziekten en hygiëne over de toestand van bodem, water en lucht gerapporteerd. De aanleg van waterleiding en riolering waren in dit verband punten van aandacht. Vertrek Schoonhoff Op 27 mei 1926 schrijft Schoonhoff een korte brief aan de gemeenteraad, waarin hij meedeelt zijn praktijk te hebben neerge legd en waarin hij verzoekt om ontheffing als gemeentearts. Op 9 juli 1926 volgt het raadsbesluit tot eervol ontslag van Schoonhoff en wordt tevens het besluit genomen tot benoeming van H. M. J. M. Leenaers tot gemeentearts. Schoonhoff nam ontslag op 52-jari- ge leeftijd, niet om als arts opnieuw een carrière te beginnen, maar kennelijk als een vervroegde pensionering, om zich met zijn niet- medische interesses bezig te kunnen houden. Hij kon zich dit per mitteren. omdat hij niet onbemiddeld was, wat waarschijnlijk niet zozeer met zijn Castricumse praktijk, dan wel met de nalatenschap van zijn vader te maken had. Hij onderneemt nu reizen met een

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 21