Voorwoord De Werkgroep Oud Castricum is afgelopen seizoen een zeldzame en schitterend uitgevoer de kaart van de Heerlijkheid Castricum rijker geworden dank zij de financiële bijdrage die werd geleverd door vele donateurs van Oud Castricum. Een grote bijdrage werd ook gele verd door de Gemeente Castricum en de Rabo bank. die elk één-derde 5000,-) van het aan koopbedrag voor hun rekening namen. De verworven kaart van de Heerlijkheid Cas tricum is uitgegeven in het jaar 1737. Derge lijke kaarten zijn van andere gemeenten op een enkele uitzondering na nooit uitgegeven. Doordat Mr. Lieve Geelvinck als burgemeester van Amsterdam een van de machtig ste mannen was van de Republiek der Nederlanden werd ter ere van hem een kaart vervaardigd van zijn Heerlijkheid; Mr. Lieve Geelvinck was ambachtsheer van Castricum. Door zijn grootva der Cornelis Geelvinck was de ambachtsheerlijkheid Castricum in 1664 in het bezit gekomen van de machtige familie Geelvinck en het kwam door vererving aan Mr. Lieve Geelvinck, die bijzonder trots was op het voeren van de titel - Heer van Castricum - en ook als Heer van Castricum aangesproken wilde worden. In zijn fami liewapen voerde hij het gemeentewapen van Castricum. Belangrijk in die tijd was een kaart uit te geven, die vooral een lust moest zijn voor het oog. We zien dan ook een prachtige kaart met veel versiering, waaronder een duinlandschap met een jachtpartij en het familiewapen van Lieve Geelvinck, gevormd door een gou den vink en het gemeentewapen van Castricum. Op de kaart zijn de vijf woonbuurten aangegeven met huizen en boerderijen. De woonbuurten werden toen genoemd Kerkbuurt. Kleibroek aan Duin, Noordt Endt, de Oosterbuurt en Heemstee. Op de kaart is ook nadrukkelijk de ruïne van het voormalige kasteel Kronenburg te vinden, die eigendom was van Mr. Lieve Geelvinck. Op 22 december '93 werd de kaart onthuld in de bezoekersruimte van de Rabobank door burgemeester Schouwenaar en de heer Klijnstra. directeur van de Rabobank. Om een ieder in de gelegen heid te stellen de kaart te bezichtigen is besloten de kaart in bruik leen te geven aan de Gemeente Castricum. die de kaart een plaats heeft gegeven in de raadszaal. Na de gebleken grote belangstelling daarvoor heeft de Werkgroep besloten van de kaart in een kleiner formaat een facsimile-uitgave te laten drukken; vele Castricum- mers hebben deze kaart aangeschaft. Bij het bouwrijp maken van een nieuw gedeelte van het uitbrei dingsplan Albertshoeve zijn in januari 1994 aan de Rietkamp door de Werkgroep Oud Castricum bewoningssporen uit de eerste eeu wen na Christus ontdekt. De daaropvolgende archeologische opgravingen hebben zeer interessante vondsten opgeleverd. Zo werden drie gestapelde potten gevonden, een gaaf gesteeld voetbe kertje van Romeinse makelij en veel scherven uit voornamelijk de 2e en 3e eeuw. De gevonden bewoning aan de Rietkamp maakt deel uit van het nederzettingsgebied rond de Cieweg. In het weekeinde van 23 en 24 april heeft de Werkgroep een 'open huis' gehouden in gebouw 'De Duynkant'; dit was vooral naar aanleiding van de vele verbouwings- en opknapwerkzaamheden in Opgravingen bij de Rietkamp. In het bouwrijp gemaakte terrein werd bij archeologisch onderzoek een pottenstapel aangetroffen uit het begin van de jaartelling. Op de foto Baars. Vermanen en Mooij, leden van de werkgroep. de afgelopen jaren en van de archeologische vondsten van de Rietkamp. Veel belangstellen den hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om eens een kijkje te nemen. Men kon een goede indruk krijgen van de activitei ten van de Werkgroep van de opgravingsvond sten en van de collectie boeken, foto's, ansicht kaarten, topografische kaarten en voorwerpen. Vele voorwerpen werden in het verleden door Castricummers aan ons geschonken en/of in bruikleen gegeven. Vanwege de grote belangstelling bij dit 'open huis'-weekeinde is Oud-Castricum voornemens om deze openstel ling jaarlijks te herhalen. Inmiddels is hierbij alweer het 17e jaarboekje verschenen met deze keer als hoofdthema 'de gezondheidszorg in Castricum. In niet minder dan drie artikelen wordt vanuit verschillende invals hoeken dit hoofdthema belicht. Het eerste artikel handelt over de zeer primitieve geneeskunst van de dorpschirurgijn in vroeger eeuwen, over de chirurgijns zelf, hun opleidng, hun activiteiten en hun misstappen; verder in dit artikel de besmettelijke ziekten als de pokken en de cholera en de geval len slachtoffers. Het tweede artikel beschrijft vanaf 1880 de gezondheidszorg in Castricum en de opeenvolgende geneesheren, die in Castricum hun praktijk uitoefenden; het begint bij dokter Pieter Stolp en ein digt bij dokter De Jongh. Het derde artikel behandelt het werk van de Castricumse Kruisverenigingen; het omvat de oprichting van Het Witte en Het Wit-Gele Kruis, iets over de wijkverpleging, de komst van het Dr. Leenaershuis en het samengaan van de beide kruisverenigingen. Als archeologische bijdrage een artikel over de bewoningsgeschie- denis van het gebied tegenover jeugdherberg Koningsbosch te Noord-Bakkum met enkele opmerkelijke aardewerk- en munt- vondsten en restanten van een verdwenen stuk landweg, het ver lengde vormende van wat nu het Jan Miessenlaantje heet. Als Castricumse familie wordt nu de familie Schermer behandeld; deze familie is terug te voeren tot omstreeks het jaar 1635 en toen woonachtig in de Bergermeer. De volgende generaties woonden in de Egmonden tot 1731. In dat jaar hertrouwde de weduwe van Jan Schermer met een Heemskerker; zij ging bij hem wonen in het Heemskerkerduin: de volgende drie generaties Schermer waren hier woonachtig tot in de vorige eeuw toen ene Jan en Dirk Schermer zich in Castricum gingen vestigen en hier het geslacht Schermer hebben voortgezet. Verder vindt U in dit jaarboekje de vaste rubrieken als Castricum honderd jaar geleden, het jaarverslag en de kroniek van 1993. Ik wens U veel leesplezier S.P.A. Zuurbier voorzitter 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 2