Vervolgens werden in de „Memorie van Lasten" de voorwaarden vermeld „waarop de rekurrant wilde ver- koopen". De algemene bedingen waren door notaris Gottmer opgenomen in het proces-verbaal van veiling op twintig oktober 1913. De notaris ging ervanuit dat de kopers en de borgen volkomen genoegen namen met „den inhoud der algemeene bedingen, waarvan hun voorlezing is gedaan". Er waren ook de volgende bijzondere bedingen in de akte opgenomen. 1De betaling der kooppenningen moet geschieden op of voor 27 december aanstaande. 2. De veilingkosten bedragen zes en een half procent der koopsom. 3. De koper, die een afschrift of een uittreksel „der algemeene bedingen" verlangt, zal de kosten daarvan moeten voldoen. 4. De kopers zullen hun gekochte als volgt aanvaarden: een aantal percelen op een mei aanstaande, andere percelen op 1 februari aanstaande en de overige percelen met kerstmis. 5. Sommige kopers moeten 25 gulden betalen voor modder of voor specie 6. Wanneer percelen niet aan „denzelfden" persoon worden verkocht, worden zo nodig percelen belast met het recht van weg, dat is het recht van overpad. Zo moet bijvoorbeeld de eigenaar van land nummer 39 het recht van weg toestaan aan de eigenaar(s) van nummer 40, 41 en 42, zodat deze de openbare weg via het land van een ander kan bereiken. 7. Het hekwerk en de zethekken zijn niet onder de verkoop begrepen. Ook zijn uitgesloten alle bomen op nummer 1 en de wilgenbomen op nummer 8 en ook het overige snoeibare hout en krooshopen. De mest en ier op perceel 1 mag tot 1 juni aanstaande blijven liggen. Notaris Gottmer. Het kantoor van notaris Appel in Obdam. Na Gottmer nam P.H. Hilbrand het notariswerk over. Op 3 december 1942 beëdigde de arrondissementsrechtbank te Alkmaar notaris W. Appel. Het kantoor blijft gevestigd aan de Dorpsstraat 134 te Obdam.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2019 | | pagina 5