KLOOSTER. NIEUWE-N1 Revolutionaire elementen Toch vreesden de parochianen van de St. Martinuspa- rochie in 1918 dat het klooster wel eens een mikpunt zou kunnen worden van revolutionaire elementen. De huiskroniek van de paters Franciscanen uit die periode bevat het volgende verslag, afkomstig van gardiaan Ritzerius Remmen en vicaris Rosarius van Berkel: 'In de week van 12-17 November werd ons land met een revolutie bedreigd. Omdat we hier tusschen socialistische elementen wonen en we hier in Nieuwe Niedorp een dominé-anarchist Schermerhorn rijk zijn, die nog al revolutionaire redevoeringen hield in die dagen, waren de bewoners van 't Veld erg bezorgd voor 't klooster; zeker op aanraden van hun Pastoor, Verberne. Frans Jong, voorzitter van verschillende vereenigingen, kwam 15 November in 't klooster en sprak er over, om gedurende eenige dagen een wacht in het klooster te stellen, voor alle zekerheid. De jongelingen van 't Veld waren bereid. We hebben het vriendelijk aanbod aangenomen en van 15-17 I November zaten 10 jongens in het klooster. Reeds was verteld, dat de ruiten waren ingegooid, dat er samenscholingen hadden plaats gehad. Doch er is niets gebeurd. Alles is gelukkig goed afgeloopen. Wat de samenscholingen betreft, dat zijn waarschijnlijk een groep soldaten geweest die van den Helder kwamen en hier op den viersprong niet geweten hebben welken weg zij moesten nemen, en daarom wat gevloekt en wat lawaai gemaakt hebben.' Ongeregeldheden Een dag na de wapenstilstand van 11 november 1918, waardoor er een einde kwam aan de Eerste Wereld oorlog, had Pieter Jelles Troelstra Nederland opgeroe pen tot revolutie. Dat leidde tot grote onrust, op enkele plaatsen zelfs tot ongeregeldheden, waarbij verschei dene doden vielen. Op een van de protestbijeenkom sten in Amsterdam had ds. Schermerhorn uit Nieuwe Niedorp de revolutionaire menigte toegesproken. Overal in het land werden (gewapende) burgerwachten ÉMfc i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2017 | | pagina 13