Basisschool De Boet hiVVeld geeft goede voorbeeld in de regio Een paar jaar later wilden we Jenaplan aan onze naam toevoegen, maar dat ging de oudercommissie te ver. Er was zoveel negatieve publiciteit verschenen over Jenaplanscholen in Heerhugowaard dat de commissie dit geen goed plan vond. Vanaf 1984 naar een nieuw onderwijsconcept Het jaar van de invoering van de basisschool (1985) naderde met rasse schreden. In het kleuteronderwijs maakte men zich in die tijd ontzettend ongerust en dit resulteerde in de oprichting van de werkgroep „Kritische Kleuterleidsters". Via deze werkgroep kwamen Wies van Erp en Kitty Gooyer tijdens een studiedag op Texel in contact met Luc Dupont. Het ging toen over verbondenheid en een jaar later in Alkmaar met Ferre Lavers, die sprak over betrok kenheid. Beide vertegenwoordigden het Ervarings- Gericht-Onderwijs (EGO). Wies en Kitty waren enorm enthousiast en om een lang verhaal kort te maken: het hele team bezocht een aantal symposia in Rosmalen, georganiseerd door het expertisecentrum EGO van de Hogeschool van Eindhoven. Men ging op bezoek bij EGO scholen - allemaal in het zuiden van het land - en geleidelijk veranderde onze school van een school met Jenaplankernmerken in een EGO school. „Als je jaren in het vernieuwingsonderwijs gewerkt hebt is de volgende stap niet groot. In de loop der jaren zijn er leerkrachten bijgekomen, allen met een andere achtergrond. Door samen de symposia te volgen, ontstond de verbondenheid. We spraken weer dezelfde taal". Sinds 1990 noemen we ons: „obs de Boet een school voor Ervarings-Gericht-Onderwijs" Tot op de dag van vandaag gaan de studiedagen over dit thema. Het proces is nooit af. De eerste dag gaat SFSfS clried»««s over nieuwe ontwikkelingen en de tweede dag over het bewaken van het proces. De vaste begeleider daarbij is Marcel van Herpen van het expertisecentrum EGO, verbonden aan de Hogeschool van Eindhoven. Bij ervaringsgericht onderwijs denken we aan: welbevinden en betrokkenheid: - je kunt pas betrokken werken als je goed in je vel zit. - je kunt de betrokkenheid verhogen door: goede sfeer en relatie; werken op niveau; werkelijkheidsnabijheid; eigen initiatief. Het EGO heeft vijf werkvormen: kring en forum; contractwerk; projectwerk; ateliers; vrije keuze. O ja, ervaringsgerichtonderwijs betekent niet, zoals veel mensen denken, leren door ervaring, maar aansluiten bij datgene wat kinderen beweegt, wat ze bezighoudt... Millenniumjaar 2000 In het jaar 2000 kwam voor de school de bevestiging. De krant kopte op 31 januari: „Basisschool de Boet in 't Veld geeft goede voorbeeld in de regio". Mooier had het niet gezegd kunnen worden. Maar in 't Veld was men niet onder de indruk. Dat is niet helemaal waar. Tijdens de presentatie van het rapport door de inspecteur schoof wethouder Cor Smit aan met een doos gebak. En dat werd zeer gewaardeerd. Op de open dagen in februari waren er hooggespan nen verwachtingen. Wat denk je? Er kwam geen hond! Ook in 1996 waren de conclusies van het inspectierap port goed, maar omdat de Boet toen nog geen CITO Leerling-Volg-Systeem had konden „de opbrengsten" niet gemeten worden. Dat was een ernstig gemis. Het Leerling-Volg-Systeem was er met het nieuwe schooljaar. Natuurlijk hanteerden men al lang een volgsysteem, maar dat was het Kind-Volg-Systeem 7 V«n onze verslaggever Van onze verslaggever Hel onderwijs op 2n^ Tui!,s,eken<,ekfas ve-De leerinhouden die geleerd moeten worden,, zijn maat schappelijk relevant, eigentijds en onderwijskundig verant- 2 He! Pedagogisch kli- I '?aal o ondersteunend en uit- didactisch bande- In ?e erarcn is vakkundig «n effectief Leerlingen die ex- Ion rf•,gubebhPn- °n,VÖn- hulp" ge"Chle e" ade9"ate Deze conclusies trekt de on derwijsinspectie naar aanlei- KnJ1 ,g Jaar november da1 de 0Penbarc basis- S?°L? 1 Ve,d Vanu't haar toezichthoudende taak werd de onderwijspraktijk op De Boet fn£ftSVaatl de doe'steIlingen en bepalingen in de wet. Hieruit nlr K Boet' evenals eer der basisschool De Langereis bSte^i101 de kwalitatief P^^holen in de Kop van 9?^-Holland behoort 't VnMcf de'nspecteur is er in i-w ?prake Van 'een hard werkend, gemotiveerd en uit- fIÜea.gekUralificwrd school- p onder leiding van een «i» Mide h» functie opgebouwd. J» Ansems n»t Foto John Oud Veld komt. Een percentage Wat moeilijk is tot een ml Ik geheun is? We hebben Foto links: een kunstwerk van juf Helma van Wort in 1996 gemaakt ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan. Eenzaam achtergebleven na de verhuizing. Foto rechts: een voorbeeld van werkelijkheidsnabijheid

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2013 | | pagina 7