a T Een akte uit 1881 vermeldt een legaat van f 2500,- dat een gedeelte is van het legaat van f 10.000,- van pas toor Verstappen. Pastoor Liebregs wendt zich tot het bisdom als volgt: „Monseigneur, Eene buitengewone schoone gelegen heid heeft zich voorgedaan om een begin te maken aan den uitersten wil van den Zeer Eerw. Heer A.Verstappen zaliger. Een terrein met huis op de meestgeschikte plaats in deze parochie voor de in later tijd te bouwen Catholieke School, groot 14 roeden, gelegen in de gemeente Oude Niedorp N 326 is te koop voor eene trA. toerritd*>■>-<A /cPcS*/ zArer som van f 2500.- welke som reeds door een ander was aangeboden. Ofschoon deze som voor het oogenblik slechts 3 procent kan opbrengen meent toch het Kerkbestuur magtiging te moeten geven tot aankoop. Dit stuk ligt 5 jaar in Haarlem en wordt op 23 juli 1886 goedgekeurd naar 't Veld teruggestuurd. Op pagina 37 van 'Iets verteld over Zijdewind en 't Veld' lezen wij iets merkwaardigs: „Pastoor Liebregs gaf aan het legaat van pastoor Verstappen de daaraan verbonden bestem ming. Het Anthonius- gesticht werd gesteld onder leiding van religieuzen, zusters van een Duitse orde. De exploitatie van dit "Liefdesgesticht" werd geen doorslaand succes. Integendeel; tijdens de volgende pastoor Henricus van Hertum vertrokken reeds de zusters." !*iU_ {Ao-Jr 'A/clAAA%tsi.Ay<rY Acx/y-o c.A 'aJLL tf dAc-Xr^_ z-i+.oA- jAsjrr A-*1-*- c cif/ cA- 'iuo </r A-a^Aa— ^a_ ftit/y'tAA?(A dtDë'-Ai x M Onder het pastoraat van pastoor De Graaf werden van dit verzor gingstehuis woningen gemaakt. Een vreemde wending in de geschiedenis. Pastoor Verstappen geeft f 10.000,- voor de bouw van ene „Catholijke School" en de parochie bouwt in 1881 het liefdes gesticht. Waarom? Om de ziekelijke pastoor Liebregs goed te kunnen verzorgen? Hoe het zij. In 1918 wordt een aanzet tot de bouw van de Martinusschool gegeven. De opvolger van pastoor Liebregs, pastoor Verberne, gaat voortvarend te werk. Het is een R.K. Jon gens- en Meisjes school met de naam Mariaschool, gebouwd door de gebroeders Boekei voor f 47.000,-. rytX-Gs' ét-ea^c itA &CCt<->-iAUï-fyb e, ri- zjv 4 z->i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2001 | | pagina 5