De Martinusschool te 't Veld Li i si WWm- ::3£ f AOW.GEjf.y^ Al vele jaren kenmerkt de kern van 't Veld zich door een breed scala van onderwijs. Heden ten dage eigenlijk nog. Want 't dorp met ruim 2100 inwoners kent momenteel drie basisscholen, de Mariaschool aan de Rijdersstraat, de Tjaddinxschool aan de Dreeflaan, beide bijzondere scholen t.w. katholiek, en de derde basisschool „De Boet" is gelegen aan de Wilhelminalaan, waar openbaar onderwijs wordt gegeven. Wanneer startte het onderwijs in 't Veld? Bekend is immers dat ook kinderen uit 't Veld tot 1918 het onderwijs volgden in de koeienkerk te Zijdewind. Wij duiken even in de geschiedenis. In 1840 stelt pastoor Van der Salm voor een school commissie te benoemen, bestaande uit de burge meester, de predikant van de hervormde gemeente en de pastoor van de „catholijke" kerk. Toen dat voorstel door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland werd afgewezen, richtte de pastoor zich tot de school opziener te Den Helder, notaris Knuppel. Ook de notaris weigerde de dominee en de pastoor invloed te laten uitoefenen bij de benoeming van onderwijzers. Om toch zijn voorstel af te dwingen, richtte de pastoor zich daarna met het bezwaarschrift tot de Raad van State te Den Haag middels advocaat Meijlink, even eens uit die stad. Enige passages uit deze akte: „Mijn gemeente bestaat uit de R. Catholijken van Nieuwe Niedorp, waartoe ook de pastorie behoort, Oude Nieuwe Niedorp, Winkel, een gedeelte van Haringkarspel, Heeren Hugowaard en Veenhuizen: in de twee laatste gemeenten gaan geene kinderen van mij ter school. Eenigen van Haringkarspel gaan ter school te Dirkshorn, doch dat dorp behoort onder het geestelijke rechtsgebied van Tuitjehorn te Haringkas- pel. Doch wegens de drie gemeenten, welker R. Catho lijken tot mij behoren, moet ik het volgende aanmer ken of betreuren: 1moweet ik niet, dat op een van die gemeenten een plaatselijke schoolcomisgie bestaat. 2Is het zeer bedroevend voor mij, in geen van de schooien enig toezicht te hebben, om volgens mijne plicht te werken en te verhinderen, dat door de schoolonderwijzers dingen geleerd worden, die tegen onze Heilige godsdienst strij den, waaruit voortvloeit, dat ik niet dan met onge rustheid, de Ouders kan aanmanen om hunne kinderen tot school te zenden en de kinderen om vlijtig het School te bezoeken en onderdanig naar den Schoolonderwijzer te luisteren. Schoon ik niet weet dat er godsdienstig onderwijs in de Scholen gegeven wordt, ken ik evenwel alle boekjes niet, die er gebruikt worden en zijn er mij eenigen onder mijne ogen gekomen, dat mijne aanmerking niet kunnen ontgaan: zoo als te Nieuwe Niedorp het leven van Jezus door Anslijn en de geschiedenis van David voor kinderen door Wibrandius, Gerardius, Roddingius, opgedragen aan de maatschappij tot nut van het algemeen, onder Oude Niedorp: de geschiedenis van Joseph, welke allen in protestantsche Zin opgesteld zijnde, leeringen en zedelessen bevatten, die om het minst te zeggen, met de leer onzer Kerk niet strooken, waarom het zeer bedroevend is, zulke boeken bij mijne kinderen in gebruik te zien." Pastoor Van der Salm had zich tevergeefs ingezet. Opvolger pastoor Husing had alle aandacht nodig voor de bouw van de nieuwe kerk die in 1853 startte. .\Jct" Links Martinusschool, rechts liefdesgesticht St. Anthonius f Veld

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2001 | | pagina 4