't Petje al 65 jaar natuurzwembad in Zijdewind Voor het zwembadbestuur werd 1953 een duur jaar. De beruchte februaristorm had ook op 't Petje huisgehouden en had 'de hele boel als een wrak in elkaar doen storten'. Gelukkig kreeg men van de gemeente Nieuwe Niedorp een schrijven waarin zij meldde dat vanaf 1 januari 1954 een vergoeding van f 1,- per kind betaald zal worden. Aangezien in die tijd de gezinnen kinderrijk waren, werd dat jaarlijks een aardig bedrag. Ook wilde men in dit jaar met de 'Geestelijkheid' erover praten of het gemengd zwemmen in een bepaalde vorm kon worden toegelaten. De heer Th. Stadegaard zou dit gesprek voor zijn rekening nemen. Als in de daarop volgende vergadering door de heer P. Jong gevraagd wordt of het gemengd zwemmen nog doorgang zal vinden, staat er letterlijk in de notulen: „Wat door den heer Stadegaard duidelijk uiteen werd gezet op het antwoord van de Geestelijkheid". (Over 'duidelijk' gesproken!). Vanaf de oprichting tot de bijeenkomst van 12 mei '66 werd iedere vergadering geopend en gesloten met de christelijke groet. Nadat de voorzittershamer door de heer B. Idema is overgedragen aan zijn opvolger wordt in de notulen geen melding meer gemaakt van de christelijke groet! Of dit aan de voorzitter ligt of aan de secretaris (notulist) meldt de geschiedenis niet. Dat men in het bestuur niet altijd zachtzinnig en tactisch met elkaar omging, blijkt uit het volgende citaat uit de notulen: „voorzitter Tromp wilde wel eens andere gezichten aan de bestuurstafel zien en wenste daarom wat jongere krachten in het bestuur en dat het bestuur dan eens wat gezuiverd kon worden van de alleroudste leden. Den heer P. Bruin Azn. was het hier niet mee eens; daar er nu wel een verbetering zal komen, dan zouden de jongeren met de eer van de ouderen gaan strijken". Wel werd besloten het bestuur met drie nieuwe krachten te versterken. Om het recht te behouden van de subsidie voor het schoolzwemmen moesten er de nodige verbeteringen aangebracht worden. Zo moest er onder meer een wc worden geplaatst. Mejuffrouw Ligthart (Tante Nel) de uitbaatster van het café waar de vergadering gehouden werd, zei direct dat zij het bestuur daaraan kon helpen. „Maar 't is geleend, bij verandering moet het weer terug". De heer Jong kwam met het voorstel tot een radicale verbetering van het zwembad en om bij de gemeente aan te dringen op een renteloos voorschot. In de daarop volgende vergadering op 16 mei 1955 werd gemeld dat de poging een begroting door een deskundige te laten maken tot dan toe niet was geslaagd; waarschijnlijk omdat de beraamde kosten te hoog werden. Diverse voorstellen om aan geld te komen werden geopperd: „de heer Jn Droog Pzn. was niet ongenegen om binnenkort een schuitje zand te bezorgen; de heer Idema wilde verschillende instanties aanspreken om een bijdrage om zo nog aan wat geld te komen; ook werd het voorstel gedaan een collecte in de kerk te houden, doch de meeste bestuursleden vonden dit idee niet gepast en het werd afgewezen." Wel werd besloten renteloze aandelen (obligaties) uit te zetten van f 20,- per stuk. In 1959 werd het zwem bad grondig gerenoveerd 't Petje heeft drie eigenaren gekend. De familie Klaver verkocht november 1972 't Petje aan de heer F. Struik, die het zwembad december 1995 overdeed aan de huidige eigenaar, de heer J. Pieterse. (vervolg)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2001 | | pagina 22