De Kolonie Alleen de ouderen weten dat met "De Kolonie" een kleine buurtschap aan het "eind" van 't Veld wordt bedoeld. Weinigen kennen de geschiedenis ervan. In 1902 wilden enkele inwoners van Nieuwe Niedorp op een bijzondere manier gaan samenwerken. Zij stelden een beginselprogramma op met het doel om te leven in de geest van Jezus, maar dan gebaseerd op het com munisme. Wilde men tot de groep toetreden dan had men een proeftijd van zes maanden. Bovendien moes ten alle groepsleden hun toestemming geven. Alle bezit tingen werden in een speciaal fonds gebracht. Men at en dronk er aardappelen, groenten, brood, melk en wa ter. Alcohol en vlees werden niet gebruikt. Ook hadden de bewoners principiële bezwaren tegen elke vorm van geweld. Zij waren daarom ook vaak het mikpunt van dronken jongeren. Vanwege hun andere manier van leven en hun commu nistische ideeën zijn de bewoners van De Kolonie door de plaatselijke bevolking altijd op een afstand gehou den. Met financiële hulp van een vader van één van de op richters kocht men eerst een oude boerderij in Nieuwe Niedorp en huurde land om aardappelen, kool en an dere groenten te verbouwen. De eerste jaren verliepen positief: men bouwde een bescheiden vermogen op. Dankzij een aantal welgestelde personen, die de idea len van de groep onderschreven, kocht men in 1904 een boerderij met ruim 6 ha land. Deze boerderij lag aan het "eind" van 't Veld bij de driesprong Westerweg-Velder- weg (nu Rijdersstraat 138). Ook op deze nieuwe plek ging het financieel goed. Men schafte een tweede paard, een wagen en beter gereedschap aan. Zij begon nen fruit te telen en startten een boomkwekerij. Toch was de communistische leefwijze voor veel leden erg zwaar. De samenstelling van de groep was daarom zeer wisselend. Het communistische ideaal: "naar kracht geven aan de groep en naar behoefte nemen" werd al gauw losgelaten. In onderling overleg besloot men daarom loon uit te betalen: een gezin kreeg f 3,50 per week. Regelmatig kwamen er nieuwelingen bij: een bakker, een timmerman en een smid. Het bleef echter moeilijk om onderlinge onenigheden in deze gemêleerde groep te voorkomen. Regelmatig verlieten leden De Kolonie omdat zij het niet eens waren met de religieuze mening van de oudere bewoners. Sommigen namen als ge noegdoening bij hun vertrek een aantal koeien, een paard en gereedschap mee. Vaak werd De Kolonie door buitenlanders bezocht. Tij dens de Eerste Wereldoorlog woonden er gevluchte Belgen en ook enkele dienstweigeraars. Eén van hen had tijdens zijn celstraf van anderhalfjaar Esperanto (een door de Pool Zamenhoff gemaakte wereldtaal) geleerd. Deze bewoner van De Kolonie heeft in Nieuwe Niedorp cursussen Esperanto gegeven. Hij bezocht ook in 1921 een Esperantistencongres te Praag. Daar leerde hij de werkloze ambtenaar Arpad Moldovan ken nen. Moldovan ging mee naar De Kolonie en begon daar een foto-atelier. Toen in de vijftiger jaren De Kolo nie in feite was opgehouden te bestaan, begon de heer Moldovan een fotozaak op de hoek Dorpsstraat-Hoefje in Nieuwe Niedorp. Wie kent niet het oude houten foto toestel op drie poten in zijn zaak? Na het vertrek van de bekende fotograaf in 1966 nam Tjibbe de Vries de zaak over. Het atelier is in 1975 gesloopt. •uwé Niedorp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2000 | | pagina 20