In een deel van deze sleuf werden in totaal 200 skelet ten blootgelegd. Sommige lagen vijf dik op elkaar ge drukt. De oorzaak hiervan was dat men hier vroeger leefde op een ongeveer 2,5 meter dik veenpakket. De mensen werden, ook toen, boven elkaar begraven in een familiegraf. Doordat het water uit het veen wegvloeide, klonk het veen in tot een laag van enkele centimeters. Het leeglo pen van de binnenzee (IJsselmeer) is hiervan vermoe delijk de oorzaak. Berekeningen wijzen uit dat gedu rende de periode 800 tot 1200 na Christus hier een ge meenschap van ca. 200 zielen heeft geleefd, wat op een totaal neerkomt van zo'n 2000 overledenen die ge durende deze periode in Blokhuizen begraven zijn. Zij lagen allen met het hoofd naar het westen, hetgeen duidt op een christelijke begraafplaats. Het ontbreken van de fundatie van een kerk doet ver moeden dat deze heeft gestaan waar nu de huidige sloot ligt. aan de banne Harken ten westen van Geddingmore. Overwinkel zal verband houden met de banne Winkel en doet, evenals Brunwere, denken aan de Weere een buurtschap in de Weerepolder, Thiadevenne is ons bekend als Tjaddinxrijtpolder, dus blijven Sibodesmaer en Notlevenes over. (Wie het weet mag het ons schrij ven. Red.) Gedurende de zomermaanden werd door een team van 50 vrijwilligers onder leiding van Frans Diederik en met behulp van een graafmachine van de firma Peetoom en Spaansen te Winkel (belangeloos beschikbaar gesteld) een proefsleuf gegraven van honderd bij twee meter tot een diepte van zestig centimeter lopende van oost naar west (zie tekening verkaveling op pag. 10). Aan de hand van gevonden potscherven heeft men reconstructie tekeningen kunnen maken van aardewerk uit die tijd. Blokhuizen. Gezicht op de oost-west geopende proefsleuf die in 1983 door de A.W.N.-werkgroep Schagen werd gegraven over het oude kerkterrein van Geddingmore. Uit de wirwar van menselijke skeletten werden bijna tweehonderd individuen blootgelegd, opgenomen en verpakt voor verder onderzoek. Er bestaan goede aanwijzingen dat het grafveld in gebruik is geweest tussen het jaar 1000 en de overstroming van 1169. ■rtUÈtTïK. •CjTttroprrcï ktïiint/ïfTrrmr r rr r 'rrrrrrrrn brnirtrfrrtrrrrtrrïr prrrrrrrrrrr inTfmrfrfrrrrrrrrrr r rrrrrrr rrr mHtrfcrrrr tint ;rr.*rrrrrrrrr rrrr r

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 11