WERELT Tijdt -Befchrijvinge -51- ÏDotr bi gtftanöttt taoiöt/ («5 1688 getuychenissen ghevondenende eyndeiijck ghemaeckt een beschrijvinghe van des We reits Ouderdom, ais hier te sien is, aldus Dirck Rembrantsz van Nierop in zijn 'Tijdt-B eschrijvinge der Werelt'. Te n tweeden, schrijft Dirck verder, dat hij Ten ecrftenvan des Werelts Ouderdomals dat die nu al boven de fcs-duyfent en acht-bondcrt Jaren gcftaen heeft. Ten tweeden, van de FceftenIftaëls, waerin af-ge- beelt wordt, de tijdt voordeWet,onder de Wet, en- dc oock onder 't EuangcliumAls mede hoe veel tijden dat de Werelt gcftaen heeft, ende wat tijde die ontrent vcrgacn liil. Tenderden, van de voornaemfte Gefchicdeniflën des Werelts, die op Tijdt-kaerten in 't korte geftelr zijn: als oock een Kronijck-I.iedt van den felven inhout. Ten vierden, van onfe Buteerlijcke Tijdttvacr in ver toont wortde cygcnfchapen ordre van der Son- ncn-circkcl, Sondaghs-letter, Guldcn-gcral, Epadla, Nieuwe Macnen Paefch-tijdenló wel na d Oude als Nieuwc-ftiilals oock om de Sons- en Macns- Gracd in den Zodiak te vinden. 23p ten gtfftlr 0007 Dirck Rembrantsz. Af/er»/, Lief-hebber der Matheniatifche Konlten. t'AMSTBKDAM, Germ van GocdesberghBoCCll-hcrhOOJKr/ op 'I »a«t/ hp K jOicww-Djug/ in #t ®tlf f<6t us*. bij het bovenstaande heeft bijgevoeght, de Fe esten der Ki nderen Israels, zoais die eertijds zijn ghesteit by eenen Ro bbert Rob bertsz. Te n derden voegde Dick de Israeiitische Fe esten, afgebeeid in Tijdkaarten toe. H ier op oock gesteit een Kronijck-Liedt, eertijds gemaeckt by eenen Jan Phiiips Schabaeite. Eyndeiijck ten vierden, heb ick hier noch by ghevoecht de eygenschap van onse Burgeriijcke Tijdt en dat voornameiijck in onse We steiijckste deeien van Europa, maer wat aengaet andere Buyten-iantsche natien ais Pe rsiaensche, Eg iptische, He breeusche [...]dat wordt aiies met een goede ordre verkiaert in den Tijdt-sifter van D. Tr audenius. Dit dan aiie van den tijdt aengaende daerom een Tijdt-besc hrijvinghe ghenoemt, heb ick aidus by den anderen vergaert, omtrent den jare 1651, ende nu niet konnen iaten om dit oock in t iicht te iaten want gemerckt dat ick eenighe Jaren besich gheweest hebbe, met het uytgeven van mijn Ne derduytsche Astronomia, weicke ick verstae van veeie seer begeert te wesen, verhoope dan dat dit oock aen veeie aenghenaem sai zijn, ondertusschen wenschende dat dit aiies mach dienen tot prijs des Aiderhoochsten T ijdt-Be eschrijvinge der W ereldt, uitgegeven in En tot slot: In Ni edorp, de So nne omtrent het midden van Aries, in t jaer 1654 by my Dirck Re mbrantsz. Winkel, najaar 2018 Literatuur, (Dirck Rembrantsz van Nierop). Tweede Deel Op de ^Vis~k onstige Rekening, Amsterdam, wed. A van der Storck 1680. Des A ertrycks Beweging En De S onne Stilstant, Amsterdam, By G errit van Goedesbergh 1661. Math ematische Calculatie, als mede t Beschrijven en Uytrekenen der Zonwysers, Amsterdam, By G errit van Goedesbergen 1659. Tijd-Bes chrijvinge Der Werelt, A m sterd a mBy G errit van Goedesbergh 1654. isto risch Ni edorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 51