-50- Eg ipten, ende dat het niet is 400. 430 Ja T"NUifehiepde handt d< Uv*n Duel. die Evangelist Lucas, Cap He breeusche Bybels, die nu by ons (in dese westelijckste deelen van Europa) handt der Konftenaera 't beeldt die Kerck noch Raedtboyrftreelt Maer rontvanhett, de Wereltwi|ft Hoe d'Aert kloot loopt en dacltcn rijft. Vie buygbi Gch voor dien Lvoceus niet ï>ie doot en doot den Hemel fict En (oo veel knoopcn kan ontwei ren Ten roem van Gode in Soa en Sterren D. Thavdbkid». Ghelijck te sien is in Numeri Cap 25. het ghetal der verslagene 24000 menschen, dit selfde verhaelt oock Paulus, en seydt 23000 menschen: van ghelijcken vinden wy van de drie stercke mannen Davidts, eenen Jos abeam, die versloeg met zijn spiese 800: maer Parall Cap 12. staet 300. van den selfden Josabe am. Dit al overgeslaghen zijnde, als wesende een getal van menschen, so vinden wy oock verschil in de getallen der Jaren: want de tijdt die Israel in Eg ipten wesen soude, heeft eerstelijck Godt geseyt tegen Abraham, Ge nes. cap 15. A ls dat zijn zaet soude zijn in een vreemt lant 400 jaer. Te n tweeden, in Exod. 12. dat Israel in Eg ipten geweest hadde 420 J aren: ten derden so wort vertelt van den Ammonityischen Achior, in t Boeck Judith, Cap 5. Als dat de kinderen Israels woonden in Eg ipten 400 Jaren: ten vierden soo worden oock de selfde 400 Jaren verhaelt van Stephanus, Actor Cap 7. Te n vijfden verhaelt Paulus tot den Galaten, Cap 3 van 430 J aren. Om de recht(e) waerheydt deser Jaren te soecken, dat is voor desen genoegh by andere gedaen, te weten, dat men moet rekenen van de beroepinghe Abrahams tot d Uyt -tocht der Ki nderen Israels uyt 3. die zijn tellingh van onder begint, ende seydt dat He ber eenen So one was van Salach, ende Salach van Cainan, ende Cainan van Arphaxad, en soo voort. Dit nu wat nader insiende, als waerom dat den Evangelist desen Cainan meer ingevoeght heeft, soo vinden wy dat hy zyn beschryvingh ghenomen heeft, niet uyt de gebruyckelijck zijn: maer hy heeft hier toe gebruyck de grieksche Byb els van seventigh Oversetters ghelijck die by Christus en zijn Apostelen, als oock van de oude Christen Ke rcke (ende tot noch toe van de Griecksche Christenen, in de Oostelijckste deelen van Europa) altijdt gebruyckt zijn. We lcke Griecksche tijdt-rekeninghe, meer dan 1200 jaren verscheelt, met de Hebreeusche: also dat my noodich docht om hier wat nader op te letten, en oock de rechte waerheydt hier van na te speuren: hier toe heb ick dan verscheyden Het rijm van Traudenius in de Tijdt-Bes chrijvinge der Wereldt isto risch Ni edorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 50