WERELDT, -49- Tijdt-Befchrijvinge Om dit werck dan wel met ordre te beginnen soo heb ick de verscheyden gedaenten der Zo nne-wijsers alhier tot 29 toe in een tafel ghestelt: ende wanneer dese haer beschrijvinge en uytreeckeninghe wel begrepen ende verstaen is soo en konnen geen gewesten van de Zon bescheenen worden ofte men kan een Zonne~wijser op de zelfde beschrijven. Om dit dan met de daet t ondersoecken soo heb ick ghemaeckt het voorseyde block bestaende van 18 vierkanten en 8 driekanten dat is te samen 26 platten daer van dat een vierkant de gront is so blijven noch 25 daer op elck een Zonne-wijser geteeckent is: wiens beschrijvinge alhier begrepen wort in negen Hooft- deelen als volght, aldus Dirck Rembrantszoon van Nierop in zijn M athematische Calculatie. Van Nierop heeft het Oude en Nieuwe Testament goed bestudeerd. Om zijn boek 'T ijdt- Beschrijvinge der ^Verelt (1e druk dateert uit 1654, de Tti rcHienvun Jts WcrdduOtsdmSant.JiliiM* dis ill li (turend* lewlqyftQm kill- houdcnjirut jgcfbeti Ten tweedenvan de Fceflen KraeU ,ww io if1 grxcldc van, de wv de Wet, ouder feWit ende cod rm Suapl jtti, Al« een mdet AftimetcirBneop 'i ft* ick- co PrpciiefFecrt, Ten derden t tfr TTimnr nfl r fj rfrhtrlrntflrn dviSJTe-'CKitsdie tfjfifrltKecrtcnio'lkontgefteJe zijn: eliuocü JcuKrcmjck-Licdr ven deo releeain* boodi. 1 Ten vierdenïan Onft Bu rgcrlijekc Tijdtverroo- neinjc de aedrc Tanden ^diubï-LtlW Nieuwe Mirt) en Ficfdi-rijdch, :,k> iuel rt Nieitwe Sfij!a'sty c'*. deSun co Micmgcicdw3oiZoditdc tc vinden. ïnfiDtii m U I R C ït R M B K. A N T S z* w* Llcf^hcWtfr der Mithcuarifch-E Kanfteft, CatF W" nirtMfn biufrtN f lElftetKt f tftN1axliffihrt)t-f«rtbiinroto«K lytMSiiktttffiiiiibfitvtfitbvf PUTEH &~E M.BRAHTSI. va tfmwp, Dfl Audmi knr |«n >PQf de ffüntfb df tmi dii Snrtk (einaebfitft. t'A t Tl I 0 A 1 6e druk verscheen in 1688, dus 6 ja ar na Dircks dood, met verbeteringen en aanvullingen van Pieter Rembrantsz van Nierop) te kunnen schrijven, heeft de doopsgezinde Dirck Rembrantsz van Nierop heel wat kennis uit het Oude- en Nieuwe Testament gehaald. Dirck begint zijn bijbel-relaas met, wy lesen dat Godt spreeckt door den Pr opheet Esaias, Cap 45. Gaet in uwer herten ende gedenckt de voorledenen van out herwaarts. Alhier worden wy gewesen, omde verleden gheschiedenissen te gedencken om hier door te bekennen de groot mogentheydt onses Godts, by wien d andere Goden niet te gelijcken en zijn, want wy sien hier den oorspronck des werelts, den opganck en voort-ganck van t Menschelijck geslacht, als oock de beginselen en veranderinghen der Koninck-Rijcken, opbouwinghen van Steden daer toe de treffelijcke daden der voornaemste Helden, de welcke ons voor-gestelt worden als een spiegel om ons daer in te beschouwen. Den wysen Syrach hier van gedenkende seydt, laet ons de vermerde luyden loven, ende onse Va deren na den anderen, veel heerlijcke dinghen heeft de He ere by haer gedaen van den beginne door de groote macht, zy hebben haer Koninck-Rijcken wel geregeerd, ende treffelijcke daden gedaen, zy hebben wyselijck geraden ende gepropheteert. Van gelijcken den schryver tot den Hebreen, vertelt van des werelts beginsel af, hoe dat de d Oudtvaders haer geluychenisse door t gheloove verkregen hebben, jae Christus selfs wijst ons tot aen~merckinghe op de dagen No achs, ende Loth, als oock een eeuwich specktakel te gedencken aen de Huys-vrouwe van de selfde Loth. Dese dingen wel over-leggende, als oock lettende hoe veel Jaren sedert dese tijden verstreken zijn soo ist dat men op eenighe plaetsen des Ouden en Ni euwen Testaments (alwaer een selfde saecke verhaelt wordt) de getallen bevint ongelijck te komen. <krS(«cfc, jbt/opiPMjtfu. Eerste druk van de De T ijdt-Bes chrijvinge d er ^Vereldt, uitgegeven in 1654 Hi sto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 49