-47- Wa nneer mijn ziel van hier vertrekken magh. Wa nneer ik koom in mijn vermaek en vreughd En schep in t Khoor der zielen mijn geneugd. D. P. Pa (D.P. P Wiskonftige Réken in g Dirck en zijn 'Sonne-Wysers' nt ik heb so mijn leven overbraght Dat ik my niet vergeefs geboren aght. Ik scheyde dan uit dese leemen hut Niet als een vrek die stadigh sit en dut: Wy hebben sleghts een herbergh daer een man Een weynigh schuylt en niet verblyven kan. of Slot Vermits natuer geen Huys geen Burg Voor altijt geeft nogh eenigh overschot. Wy toeven sleghts terwijlen dat de boot Ons eysght van hier en uit des kerker stoot. Wel saligh sy wel saligh sy die dagh. ars was een bekende uitgever en schrijver in Amsterdam in de 1 7e eeuw 17e hernat'fche Calculatie Dar is, Hervindenyaui vcrfchcyden Hemcllooplcbe Voorltcilcoco «iqgr dc.Têfelen Sé»êf i attent of logarithm** wUkonftelick uyc cc rekenen AU o*>ck turghwrrekelick op rtn liiiiau uyc te pallen. AU mrdt 't kjbnj'rn nt nytrt^rmv tfrr ZoswYlüRS: tifnée éilt: (nt ttr/mMvlrxmr ét LirfMhri étftt Kttjf "M km mtMpditufltgh vttr Sihffttt t*Stm.-Ut&w. Noch is Her 4#jj'^rncgbc waer ingecoont wurt rle óorfiike An't tejer.s waenncet <kr ;h-iooncn,«i vrü chcydcnnu d** fóngb m Sperl-konft behemrend*, Zoals hiervoor reeds is aangehaald heeft Dirck Rembrantszoon van Nierop een memorabel aantal 6 7 boeken het licht doen sien Zo voltooide van Nierop in 1659 (V an der Aa noemt 1650 als jaar van verschijnen, maar dat zal hij verkeerd hebben gezien, nergens is een Mathematische Calculatie uit 1650 opgedoken) zijn eerste editie van de Mathematische Calculatie, waarin de belangrijkste onderwerpen waren de Tafelen Sinus, Tangents of Logarithmus wiskonstelick uyt te rekenen Maar ook het Uytrekenen der Zonne- Wysers, zijnde alles seer vermakelick voor de liefhebbers deser konst had Dirck Rembrantszoon van Nierop bij de Mathematische Calculatie gevoegd. Bij het berekenen en vervaardigen van allerlei soorten van zonnewijzers stond Dirck Rembrantszoon van Nierop volgens mij aan de top in de 17e eeuw. Zijn eerste zonnewijzers, na veel zelfstudie en berekeningen, kwamen omstreeks 1630 al gereed. In de inleiding van zijn Mathematische Calculatie en later bijna aan het eind van zijn leven in 1680 in het Tweede deel op de Wis- Konstige Rekening haalt Dirck Rembrantszoon van Nierop wat herinneringen op over het construeren van zijn eerste zonnewijzers omstreeks 1630 toen Van Nierop de LitfMitt tiet ktttfim. CAMSTELDA M, »po KaïiT var. f>(tcbïii£RGCM) 'i3crrrthocpfr oy 'r IDacrr, m ör uDrlffclj» Ar.oo id??. Het eerste deel van de ^Wiskonstige Rekening, uitgegeven in 1659 isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 47