-46- Nu tot het jaar 1669 gevordert, is in t light gekomen de Oeffeninge, alwaer ik in t stellen der Kr omme Lynen tot de Lantkaerten, en de seltsaeme verschijninge der Kometen veel werk gehat hebbe, daer ik het zelf al(lemaal) heb moeten opsoeken. En nu komende voort tot de By -voegselen, zoals op d' Astr onomia van Me rkurius in de Sonne en op de Oeffeningen als van Arghimedes bewijs op de Klootse platten of vlacken, die ik ook alle (als door ongebaende wegenself hebbe moeten opsoeken. Eyndelijk komende tot het Tweede Deel op de Wis-Ko nsti ge Re kening, hierin heb ik in 't eerste gedeelte by gevoeght enige Wi skonstige Bewysingen op de Pi atte en Kl ootse Driehoeken. In het tweede gedeelte sijn (ook) een menighte van Klootse We rkstukken by gevoeght, als ook in Klootse Snydingen, WAARVAN VEELE NOG NOOIT VOOR DESENIN DRUK SIJN GEWEEST. In het derde gedeelte heb ick enige wonderlijke vragen op de Sonnewijsers by gevoeght, alle seer vermaekelijk en gedienstigh voor die dese Konst beminnen. In het vierde gedeelte sijnde voornamelijk van de We eghkomst, is nu By-Ge voeght hetgene dat op de Wa terwight valt, die ik tot een vaster bewijs hebbe soeken te bevorderen. De Wis-Ko nstige Musyka heb ik ook van een By-Vo eghsel voorzien; waarin ick beschrijf de methode om met verswaerent gewight de snaeren van een instrument tot een gegeven toon te spannen. Also dat wanneer alle mijn Werken wel ingesien worden, dan siet u dat ick hier by geen of weynigh uitheemse Talen toe van nooden had, nogh vreemde Boeken, dewijle dat my die geen hulpe konden doen: also dat ik om dese oorsaeke alle uitheemse woorden vermijt hebbe, en of er enige onvermijdelijk ingekomen waeren, die niet wel gespelt sijn, die gelieven my de Tael- kenners in t goede af te nemen. En also nu alle mijn uitgegeven werken met dese By- voeghselen weer sijn overgesien en met de selfde sijn verbetert: ook dat mijn jaeren al tot 69 toe verlopen sijn, so mogte dit hier me wel besloten worden. Wa er (ik) by voegende dit Heydense Ge dight te singen met enige oude voortreffelijke Phi losophen: als volght. Op de stemme (melodie) van de En gelse Fo rtuyn. Indien my God gaf in mijn ouderdom Mijn vrije keus om in de wiegh weer om Te sijn een kind dat na de volle borst Sijns moeders jankt om laven sijne dorst: Ik sou voorwaer sijn hooge gunst versmaen De wyl mijn lamp nu meest is uit gegaen Mijn loop ge - eynd en vind ik geene rust: Nogh heb van nieus te leven geene lust. Wat voor gemak is dogh in t woeste rond Is niet ons Ziel met alle ramp gewond Quelt niet de smart en tegenspoet ons sin Alwaer dit niet /so heeft et satheyt in. My rouwde noit dat ik hier heb geleeft Vermits mijn trouw u Ne erlant niet begeeft isto risch Ni edorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 46