-45- naeme gaf van der Dwaelders onbekende roersel' En nu met deze Werelts WORDEN; waer op dat ik alle Ekl ipsen uitgereekent heb, beginnende omtrent den jare 1650 en dat tot den Jaere 1700 toe, welke Ekl ipsen bijna allemaal in druk verschenen zijn. Het boek der Son-Eklipsen wordt op t lest besloten met een 26 jaerighen Almanagh, beginnende met hetjaer 1661, en lopende tot het jaer 1700. Ve rder heb ik een Europise Paskaert vervaardigt op wassende of vergrotende Graeden, en ook t herstellen van de fouten in de Schat~Kaemer van C I L astman heb ik gedaen. aertrycks beweging» SONNE STILSTANT, voorgaande gestelde Reekeningen niet konden voort gebragt wordendan met verdighte inronden of lankronden: en om deze verwarde oneven roeringen tot een geschikte ordre te brengendat worde by den vermaarden Symon Stevin so swaar gewogen. Nadat ick alle Boeken en Ta elen hier op hadde doorgesnuffelten die alle by een rapendeheb ick hiervan een bysonder ANHANG van gemaakt. Hetwelk ick de afbeeldinge so konde die alle hier door met simpele eenvoudige ronden in een goede ff a ~y ordre met sekerhait uitgereckent worden. Zodat men nu de sinnen niet hoeft te belemmeren met sodanige verwarde byronden of verdighte lankrondengelijk nu in mijn Ne derduitse Astr onomia te zien is. En om dit zelfde also te herstellen op so een niewen voetwat konden my de uitheemse Ta elen hier toe helpen? Ja al hadde ik al de Boeken van de We relt hier by gehat en ze wel konnen verstaen (begrijpen), ze zouden my in t minste niet geholpen hebben. Va n gelijken (hetzelfde) is ook te zien in mijn Ge nerale Uitreekening en Beschrijvinge der Son-Eklipsendaer van dat ik NOGH NOYT GEHOORT EN HEBBE DATER IN ENIGH BOEK OF TAELE, EEN ENIGH WOORT OF REEKENING OP IS GEMAECKT, ALSO DAT IK HIER IN VAN NIEMANT EN KONDE GEHOLPEN De S onne -Sti istant of Aertrijks-Beweging Omtrent het jaar 1661 is by my voortgekomen de So nne -Sti lstant of Aertrijks-Beweging, als ook het Antwoort tegen de vreemde stelling des We relts van I Ko csaus (Cocceus) alwaer in 't Ne er-Duits meest wel stoffe toe konde gevonden worden. Ook sijn hier enige kleyne dingen by my gemaekt en uitgekomen: daer van het groot(ste) is de Tijt- Beschryvinge der We relt, alwaer onze Christelijke Religie grotelijcks (door mij) versterkt en bevestight wort en die nu al viermaal herdrukt en qua inhoud veel vermeerdert is. Het boeck Onderwijs der Ze evaert met syn By- voeghsel, wort veel by de Graed-Boecken samengebonden en zo ook met de groote Zee- Boecken. Verder verschenen enige mindere boeken zoals het By -voeghsel op de Friese Starrekonst, op t maecksel der Hoekmaeten van I Olp herus, op de Bossghieterie van Willem Kl aesz, op de platte Globi of He mels Pl ain van I I Stampioen. DES EN 01 JBrtvjffaftt Dat dit geenfins met dc Chriftclijkc Religie i< ftrijdende. W'jcr tn dat «De Redenen en Argumenten die tot noch ecw bier icge» iagetotbt «ijp wcdcrlryc e*><k b«. wowxi wwdro. Ittnivodj terfcfcrpöfo AtNMficKiMOM, (oe ban bt ttnrtnft) btx Irnffltt (MftOOST m w EST t« antar* ggnfir atlff (ccr nuf rn bmtulKtgik tmo; De Hkf. frtbfcl# ban tn tangen. DUCK REMEHHHfiï. Ti. NTEROP, Liefhebber der Mirbcmarifcbc Knofter, |'A 5 T r D A M, 23p Gcrnr vu Cocdwbergh 2?ertrilbcrt~«iwprr 05 'tUV eer.' aaibe thnitoc-Swift/tu'i 3«rr i6.«r. Des Aertrycks beweging en de S Sti lsta nd, uitgegeven in 1661 isto risch Ni edorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 45