REKENING, D -44- Re Ni van de grote wetenschapper Tweede Deel, WIS-KONSTIGE 'Wiskonstige Rekeningzo groot uitviel, heb ik het maar het 'Tweede Deel op de Wiskonstige Rekeninggenoemd En al ist dat ik so sware dingen als d Astronomia by der hand genomen hebbe, die by sommige om sijn Edelheyt een Heerlijken Koninklijke Studie genoemt wort, en dat ik geen andere Taelen als de mijne verstaende, so ist noghtans dat ik er heel weynich (problemen mee) te doen gehat hebbe Wa nt toen ik ten naasten begrepen hadde hoe die by de voorgaande Sta r-Konstenaers verstaan wordeen hier by d afbeeldinge des werelts van den W,jtvermaerden Heer Renatus des Kartes (gezien had), so verstont ik dat alle voorgaande stellingen op een andere voet konden of behoorden gebracht te worden, om oorsaecke dat alle de irck Re mbrants zoon van Nierop Uit het IVI emoriaa l 'it het door Jan Smit Dirck Rembrantszoon van Nierop (1610-1682), de beroemde wiskundige, astronoom en wijsgeer uit Nieuwe-Niedorp, een door velen geroemd wetenschapper uit de zeventiende eeuw, vertelt hier over zijn leven, dat in dienst stond van de wetenschap. Op be ïï*ihc fyn Ecnigc Acntcykcningcn dienende tot verbeteringen vermeerdering tics (elfden. nP.irrmttDatbrmfftns mijt bttnüfingtn mbe tejstfrotten te IDrrhftuhhni m n.imjtjxt tetnurrterr jfln, tn Dat foo tod ui Moot I r «jtrftortvcn algut kloot fr ^tiybuigrn. Als ook de SoanewijlcrsWatertight en dc Sangh-Konrt, die ma veel wonderlijke en vermakelijke dingen ver meerdert en verbetert fijn. IkfbMn ia Uakmuift knfltn. t A iJitbrdam, jtyte Weduwe Abel vin der Ssortk©orthterhoovflrr OOt DDatrr nr^toterttiJinttoc^u9ö,wte®dffrü«»ptel, ulo. In 1680, tegen het eind van zijn werkzame leven, Dirck is dan al in zijn 69ste levensjaar, vertelt Van Nierop bij het schrijven van zijn allerlaatste boekwerk, getiteld Tweede Deel O p de Wis- konstige Rekening over het samenstellen van al zijn wetenschappelijke werken, het zijn er meer dan dertig geweest, die hij bij zijn vrienden, de Amsterdamse drukkers en uitgevers, waarvan de belangrijksten zijn geweest, Abel van der Storck, Hendrick Doncker, Gerrit van Goedesbergh en de gebroeders Lootsman, werden uitgebracht. Dirck vertelt in de aanhef van het Tweede Deel op de W iskonstige Rekening over zijn eerste deel van de 'W iskonstige Rekening gedrukt en uitgegeven in het jaar 1659 door Gerrit van Goedesbergh, dat hij zich had voorgenomen om bij het eerste deel van de 'W iskonstige Rekening evenals bij zijn andere werken, enige dingen, bijvoegsels of aanvullingen, toe te voegen. Van Nierop schrijft hierover in zijn eigen woorden: maar omdat de aanvulling op de Alhoewel ik nu op alle mijn uitgegeven werken byvoegsels gemaakt hebbeen dit (tweede deel) het leste sijnde, so en is noghtans dit het leste niet, gelijk dit met de gedrukte jaartallen wel kan gesnerkt worden(In 1681 en 1682 i s ook nog werk uitgekomen (J.S.). Maar om nu hier wat breder van te seggen, so is beneffens de jaarlijkse Alm anaghen (almanakken), acht'jarige Alm anaghen en Gra ed~Boeken, het eerste boek geweest de Nederduitse Astronomia in het jaar 1653, gedrukt tot Harlingen bij Jan Hessels en in het jaar 1658 ook in Amsterdam bij Gerrit van Goedesbergh Het tweede deel op de is-konstige Rekening, uitgegeven in 1680 isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 44