voor afbraak te verkoopen: te Nieuwe Niedorp, DE AFBRAAK op Zaterdag 25 Februaria.s„ op Maandag 10 April 1922. partij Brandhout. -42- Het Bestuur van de Coöpera tieve vereeniging „de Toekomst" te N. Niedorp, wenseht bij inschrij ving den bovenbouw van den Koren molen, aan den Oosterweg aldaar. Voorwaarden liggen ter inzage in hel lokaal van den. Heer C. KOOIJMAN te N. Niedorp, waar ook de opening van de biljetten zal plaats hebben, des namiddags 2 uur. Inlevering tot dat uur, in han den van den Voorzitter, J. B. WILKEN, van de Coöperatieve Vereeniging 'De Toekomst' te Ni S 1922 - NIEUWE NIEDORP. Be uitslag vaa den Zaterdag 25 Februari jl. door de Coöperatieve Vereeniging „De Toekomst" alhier bij Inschrijving gehouden venkooping voor afbraak van den bovenbouw vain den korenmolen aan den Oos terweg, was, dat dene bovenbouw werd' gegund aaQ den heer Ph. Komen alhier, die hoogste inschrijver was. He S 28 1922 des namiddags ten 1 ure, van: van den Korenmolen, waaronder lange Amerikaansch grenen bal ken en zware grenen balken, plan ken en ribben en een N 2018 1922 Idem, Coöperatieve Maalderij 'De Toekomst' aan de Schulpweg, Nadat op 19 augustus 1921 was besloten een maalderij ter vervanging van de korenmolen aan de Oosterweg op te richten aan de Schulpweg werd de bouw voortvarend ter hand genomen. Na de uitvoering van voorbereidende grond-, hei- en funderingswerkzaamheden legde op 7 oktober metselaar J. T romp uit Oudkarspel de eerste steen. O p zaterdag 25 februari 1922 werd door het bestuur euwe Niedorp de bovenbouw van de molen aan de Oosterweg bij inschrijving voor afbraak verkocht. Hoogste inschrijver bleek bij opening van de biljetten de heer Ph. Komen uit Nieuwe Niedorp. Philippus Komen was afkomstig uit de Beemster en had zich op 25 juni 1917 gevestigd in de timmerzaak van de weduwe Krijn Olie. chager Couran u, 18 februar chager Courant februar nog bruikbare hout afkomstig van de afbraak van de korenmolen werd op maandag 10 april 1922 verkocht. Het bestond uit lange balken van amerikaans grenen, zware grenen balken, planken en ribben en een partij brandhout. Het gemetselde onderstuk van de molen bleef gespaard tot 1992. Er was een dak opgemaakt en het bleef in gebruik als opslagruimte. Wat rest is de herinnering. Op de plaats van de molen staat nu een houten villa en voor de straatnamen in uitbreidingsplan De Ve ert is gekozen voor namen van molentypen als Weid emolen, Korenmolen en Strijkmolen. ieuwe edorp, najaar An chager Couran it, 6 april Ni L iteratuur, Nieuwe Niedorp, 250 ja ar bewoningsgeschiedenis, door Klomp-Keuken. I n fo rmatieblad 01-11-2008. De meelmolen aan de Oosterweg, door Jan Smit. door Aat it. Informatieblad 01-11-2009. Zevenhuizen aan de Hoogzijde, door Jan Keuken. Historie van de Niedorpen en ^V inkel, door Aat Vit. Internet, websites Delpher en Regionaal Archief Alkmaar I I isto risch Niedorp, info rmatieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 42