Korenmolenaar. nd MolauirskBickt. -41- Hat B«*tuur van de Coöperatieve Malerij „De Toekomat" te Nieuwe Niedorp, vraagt die volledig mat het vak bekend ie, op nader avereen te komen voorwaarden. Sollicitatiebriefven naar deae be trekking worden ingewacht vóór £0 Maart aa bij den Voonitter, den heer J. B. WILKEN. Namen* het Bealuur: Jn. GO ET, Adminietrateur. S 15 1919 Op 15 1919 coöperatieve malerij 'De Toekomst' middels was geweest, voor 10 in de week. In 1919 ontving 27 in de week. Cornelis van kantoorbediende bij de maatschappij 'Ceres'. Co -- NIEUWE NIEDORP. 'Maandag 3 October, 'De Toekomst' aan het aangrenzend weiland grazend paard maakte begrijpelijker wijze beenen. 's Avonds, doormalen.' NIEUWE NIEDORP. Maandag 3 October, toen de windmolen van da Coöpe ratieve Malerij „"De Toekomst" aan hot Oosteinde alhier met den stevigen Westenwind malende was, brak een der roeden door midden. De helft van die roede vief in den wal van het molenerf dwars over de sloot. Een daar op het aangrenzend weiland grazend paard maakte be grijpelijker wijze spoedig beenen. 's Avonds, nadat men timmermanshulp nad ingeroepen, en de overgebleven andere helft ook was verwijderd, kon de molen voor de drukke werkzaamheden althans nog met één roede doormalen. Van oudsher werd het vervoer gedaan per schip of met paard en wagen. Soms leidde dat tot ongelukken. De Schager Courant van 7 december 1910 bevat het bericht dat op dinsdag 6 december de knecht van de meelmolenaar C. van Herwerden, J.D.F. genaamd, met de lege meelwagen met twee paarden bespannen op hol geraakte in de kom van het dorp en daarbij tegen de boom opreed, die een aantal jaren geleden ter gelegenheid van de Koninginnefeesten was geplant bij de Kerkstraat voor de Nederlands Hervormde kerk. De voerman verwondde zijn knie. Overigens was het ongeval nog goed afgelopen. De boom was wel wat schuin komen te staan. chage r Co gaf het bestuur van de een advertentie in de Schager C ourant te kennen een molenaarsknecht aan te willen stellen die volledig met het vak bekend is, op nader overeen te komen voorwaarden. Het werd Cornelis van Herwerden. Hij werd knecht op de molen die eerst zijn eigendom werd hij vervangen door W. Schuurman. Die Herwerden is overleden te Alkmaar op 22 juni 1944. H ij was toen werkzaam als Dat de molen niet meer in optimale staat verkeerde bleek op maandagmiddag 3 oktober van het jaar 1921. O p 5 oktober kwam de Schager Courant met het volgende bericht, toen de windmolen van de Coöperatieve Malerij Oosteinde alhier met den stevigen W estenwind malende was, brak een der roeden door midden. De helft van die roede viel in den wal van het molenerf dwars over de sloot. Een daar op het nadat men timmermanshulp had ingeroepen, en de overgebleven andere helft ook was verwijderd, kon de molen voor de drukke werkzaamheden althans nog met één roede chage r Co it, 5 o ktober 1 921 I I i sto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 41