een Korenmolen Vrijdag 13 April 1917 Nieuwe Niedorp. Notaris VERHOEFF te Avenhotn, zal op 's avonds 6 uur, in café „De Prins Maurits" te NIEUWE NIEDORP, publiek verkoopen: met schuurtje en erf en een huis, schuur, erf en boomgaard te Nieu we Niedorp, samen groot 28.60 Aren, bil biljetten breeder omschre ven; behoorende tot den insolven- ten hoedel van den heer CORNE- LIS VAN HERWERDEN aldaar. Inlichtingen verstrekt mede de Curator in voorschreven faillisse ment, de WelEd.Gestr. Heer Mr. A. A. HUIZENGA, Adv. en Proc., Groo- te Oost 10, te Hoorn. -40- vrijdag 13 april 1917, 's avonds 6 uur, in café 'De Prins Maurits' te Nieuwe Niedorp, 'De Toekomst' te Nieuwe Niedorp in de Nieuwe Niedorp. Vrijdag 13 April 1.1. is door not. Verhoeff te Avenhorn publiek verkocht de koren molen met woonhuis, schuren en erl alhier, behoorende tot den insol venten boedel van C. van Herwerden alhier. Kooper de heer J. B. Wiikeu te Nieuwe Niedorp voor f 5270. 'De Toekomst' waren P. Koopman, NIEUWE NIEDORP. Alhier is opgericht een coöperatieve malerij, ge naamd „De Toekomst". Tot bestuursleden zijn Be noemd de heeren: P. Koopman, burgemeester, voor zitter, A. Winkel, Moerbeek, vice-voorzitter. D. v. d. Stok, Jb. Wit Ca, Jb. Kooij Ca, en J. B. Wil leen, secretaris. 1921 werd Notaris Verhoeff te Avenhorn verkocht op publiek, een korenmolen met schuurtje en erf en een huis, schuur, erf en boomgaard te Nieuwe Niedorp, samen groot 28.00 aren, bij biljetten breder omschreven, behorende tot de insolvente boedel van de heer Cornelis van Herwerden aldaar. Inlichtingen verstrekt mede de curator in voorschreven faillissement, de weledel gestrenge heer mr. A. H uizenga, advocaat en procureur, Grote Oost 10, H oorn. S chager Couran it, 7 april 1917 Nieuwe eigenaar van de korenmolen met woonhuis, schuren en erf behorende tot de insolvente boedel van C. van Herwerden werd de pas opgerichte coöperatieve malerij persoon van J. B. Wi lken te Nieuw Niedorp. Bestuursleden van de coöperatieve malerij burgemeester van Nieuwe Niedorp, voorzitter, A voorzitter, D. van der Stok, Jb. W it Cz, Jb. Kooij Cz De IN Co euwe Couran t, 18 april 1917 inkel uit de Moerbeek, vice- J. B. Wi lken De eerste jaren werd nog gebruikt gemaa kt van de korenmolen aan de Oosterweg ma ar in de vergadering van 19 augustus met algemene stemmen besloten tot stichting van een grote malerij met mach inale Schager Courant, 26 mei 1917 drijfkracht die zal worden gebouwd op het perceel grond, gekocht van de heer D. Tuinman aan het westeinde van het dorp. Aan het bestuur werd opgedragen te onderzoeken of misschien het gebruik van een vrachtauto is aan te bevelen. I I i sto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 40