r m October 1916 is CORNELIS VAN In staat van faillissement en zulks Mr. I. H. ROESSINGH, lid van ge melde Rechtbank, tot Rechter- De Curator, Bij beschikking van den heer Rechter-Conmissaris in het fail lissement van COKNELIS VAN HERWERDEN, molenaar te Nieuwe Niedorp, is bepaald: 1. dat de schuldvorderingen bij den Curator moeten worden ingediend voor 28 Dec. a.s. 2. dat de verificatie-vergadering zal worden gehouden opWoens dag 17 Januari 1917, aes voor- miadags len elf ure in het Gerechtsgebouw te Alkmaar. De Curator,, Mr. A. A. HUIZENGA. woensdag 17 januari 1917, 's morgens elf uur in het Dieuwertje Schermer is overleden in het huis vonnis der AlTOndiSSementS- staande aan de Laagzijde op 27 november 1916, een Rechtbank te Alkmaar, d.d. 26 maand nadat Cornells van Herwerden bij vonnis van HERWERDEN, Molenaar, wo t A, et nende te Nieuwe Niedorp, verklaard de arrondissementsrechtbank te n kmaar in staat A a r» van faillissement was verklaard. met benoeming van den E.A. Heer Mr, J, H, Roessingh werd benoemd tot rechter- Commissaris en van den onderge- a a M teekende, Advocaat en Procureur commisarisen mr. r\r\rluizenga tot curator, tC HoOm, tOt CllTcltOr Na het faillissement van Cornells van Herwerden in 1916 werd de korenmolen van Nieuwe Niedorp publiek verkocht. Schager Courant, 31 o kto ber 1916 De meelmolen over de sluis in het midden van de foto. Links het molenaarshuis en rechts daarvan, heel vaag te zien op de achtergrond, de Westermolen van de Oosterpolder. (Collectie Piet de Graaf) De rechter-commissaris bepaalde dat de schuldvorderingen bij de curator moesten worden ingediend voor 28 december 1916 en dat de verificatie-vergadering gehouden zou worden op gerechtsgebouw te Alkmaar. chage r Co nt, 1 6 december 1916 I listorisch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 39