Abr. SLOOS, publiek verknopen: -36- notaris te Winkel, znl op Maamdao 16 Ja nuari 1882, des middags ten 12 ure, in de herberg „Prins Mauriis" van N. POOL, te Nieuwe Niedorp 1Een net BURGER WOONHUIS met flinke BOLT, ERF en MOESTUIN, staande en gelegen in de kom van het dorp Nieuwe Niedorpkadaster sectie Dnos. 349 en 557. groot 23 Aren, 60 Centiaren. 2. Een in de onmiddelijke nabijheid van het vorige perceel staande WINDKOORN-MO- LENsedert vele jaren een goed bestaan hebbende opgeleverd met ERF. kadaster sectie B, no, 137, groot 5 aren. Behoorende aan J. L. T. VAN HER WERDEN. S 25 1881 Abr. S loos, notaris te W i nkel, zal op maandag 16 januari 1882, des middags ten 12 ure, in de herberg 'Prins Maurits' van N. Pool, te Nieuwe De 16 1882 B nr. 137 groot 28.60 aren voor 4.620. D 1894 Tu N chager Courant december Blijkbaar was de molen toen Tuinenburg van Herwerden. nog, Niedorp publiek verkopen: 1. Een burger woonhuis met flinke boet, erf en moestuin, staande en gelegen in de kom van het dorp Nieuwe Niedorp, kadaster sectie D, nrs. 349 en 557 groot 23 aren, 60 centiaren. 2. Ee en in de onmiddelijke nabijheid van het vorige perceel staande windkoornmolen, sedert vele jaren een goed bestaan hebbende opgeleverd met erf, kadaster sectie B, nr. 137, groot 5 aren, Behorende aan J.L.T van Herwerden staat er ook nog. of weer, eigendom van Johannes Lubertus e openbare verkoping op 16 januari had resultaat. Alleen is de molen met het woonhuis dan niet meer eigendom van Johannes Lubertus Tuinenburg van Herwerden. Pieter Hendricus M aria Ibink Mel enbrink en Hendrik Pieter Ibink M elenbrink te Alkmaar, verkochten aan Jacob Kuilman te Nieuwe Niedorp een koornmolen, huis en erf te Nieuwe Niedorp, kadaster sectie D, nrs 349 en 557 en sectie Jacob Kuilman kocht de molen en het huis en erf in opdracht van Jan Nierop via een acte de command. Zo was Jan Nierop eigenaar geworden van de korenmolen van Nieuwe Niedorp en het bijbehorende woonhuis aan de L aagzi jde. De woning werd echter bewoond door Johannes Lubertus Tuinenburg van Herwerden die getrouwd was met Teuntje Nierop. In ieder geval is in het huis staande aan de Laagzijde nr. 71 op 27 december 1884 overleden Teuntje Nierop, oud 32 jaren, echtgenote van Johannes Lubertus e molen voor de brand in uinenburg van Herwerden, dochter van C ornelis Co erop en van lizabeth isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 36