ABR. SLOOS, HUISRAAD cn INBOEDEL, J. van der Maaten Publiek Verkoopen: VERKOOP BIJ GEREGTELIJKE IITOMIG -35- Notaris te Winkel, zal op Woens dag 26 Januari 1881, des voor middags te 11 uren, in de Herberg tPrins Maurit$« van N. POOL, te Nieuwe Niedorp. 1. Eeu voor weinige jaren nieuw gebouwde Windkorenmolen met Pelstean en Erf. benevens Bur gerwoonhuis met Boet, Erf en Moestuin, staande en gelegen In de onmiddellijke nabijheid van bet volkrijke Dorp NieuweNiedorp, groot 23 Aren, 60 Centiaren. 2. Een Huisruauswoning, Bij getimmerten en Erf. staande en gelegen in den Moerbeekpolder, en «enige perceelen Wei- en Bouw land, gelegen in den Oosterpolder onderde Gemeenten Nieuwe Niedorp en "Winkel, alles te zamen groot 10 Heet., 78 Aren, 30 Centiaren. (476) In de advertentie uit 'Het Nieuws van den Dag' 'huismanswoning, bijgetimmerten en erf op Woensdag 9 November e. k. voorin id dags ten tien ure zal door Jan van der Maaien deurwaarder bij de Arondissemeuts Regtlmnk te Alknww wonende te Schagen voor of in de woniug en de molen van J. L. Tuinenbuiig van Hm- werden te Nieuwe Niedorp ten verzoeke vm den lieer Corn Fijnheeb aldaar worden over gegaan tot don Openbaren verkoop van A bij procesverbaal van genoemden deurwaarder ten laste van J. L. Tuinenburg van herwm den koornmolenaar te Nieuwe Niedobp, executoriaal beslag genomen wordende goed»1 ren bestaande in Een partij TARWE, ROGGE, TARWE ROGGEMEEL, GARSTEN- HAVER- en ROONENMEEL GARST- en HAVERDOPPEN Een MEELWAGEN, Zullende de toewijzing der Ooederen ge schieden aan den meestbiedende, tegen Cofr tante betaling. Deurwaai* van 22 januari 1881 staat dus dat de molen voor januari weinige jaren nieuw gebouwd i s. W anneer dat gebeurd zou zijn heb ik niet gevonden. Verder staat er de verkoop vermeld van een staande en gelegen in de M oerbeekpolder, en enige percelen wei- en bouwland, gelegen in de Oosterpolder onder de gemeenten Nieuwe Niedorp en Wi nkel, alles te samen groot 10.78.80 ha. Dat betrof waarschijnlijk de boerderij aan de Water ingskant van Lourens van Herwerden, de vader van Johannes Lubertus Tuinenburg van Herwerden en de schoonvader van Jan Maasen. Het Nieuws van den Dag, 22 januari 1881 Of de verkoop toen wel is doorgegaan is niet duidelijk, want de aankondiging van de volgende openbare verkoop van woonhuis en molen vinden we in de Schager Courant van 25 december 1881. Cornelis Fijnheer en Johannes Lubertus Tuinenburg van Herwerden hadden kennelijk onenigheid gekregen over een schuld hetgeen ontaard was in een openbare verkoping door Jan van der Maat en, deurwaarder bij de arondissementsrechtbank te Alkmaar ten verzoeke van Cornelis Fijnheer. Er zou een verkoping plaatsvinden ten laste van J.L. T uinenburg van Herwerden, koornmolenaar te Nieuwe Niedorp, van de executoriaal in beslag genomen wordende goederen bestaande in: een partij tarwe, rogge, tarwe- en roggemeel, garsten-, haver- en bonenmeel, garst- en haverdoppen, een meelwagen, benevens huisraad en inboedel. De afloop van deze verkoping is mij niet bekend. BENEVENS )chager Couran ut, 6 november 1881 I I i sto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 35