Abr. SLOOS, Korenmolenaarskuccht. -34- verkoping voor 7.160 eigenaar van de bakkerij van Klaas Kleen aan de Hoogzijde en Notaris te Winkel, zal op Vrijdag 19 Maart 1880, des avonds te 7 uren, in de Herberg de Prins Maurils, van N. POOL, te Nieuwe Niedorp, Publiek Verkcopen: Een welbeklante WXNDKO- RENMOLEN, allergunstigst ge legen in de nabijheid van het volk rijke Dorp Nieuwe Niedorp,met net ingericht Woonhuis, groote Boat, Erf en Hinken Moestuin, staande en gelegen in de Kom van genoemd Dorp. alles ten kadaster der gemeente Nieuwe Niedorp be kend in Sectie B, No. 137 Molen en Erf, groot 5 Aren, en Sectie D, Nos. 557 en 319 Huis, Schuur, Et en Tuin, groot 23 A., 60 C. (1710) De ondergeleekende. Korenmo lenaarsknecht te Nieuwe Nie dorp, de zaak als Korenmole naar van den Heer J. MAASEN voor eigen rekening overgenomen hebbende, verzoekt door dezen ieders gunst, belovende eene promp te en eerlijke bediening, waardoor hij zich het volste vertrouwen hoopt waardig te maken. H. M. VAN DER VELDE. Nieuwe Niedorp, 4 Mei 1880. advertentie in de krant 'Het Nieuws van den Dag' van 12 maart 1880. De molen werd daarin 557 en 349, huis, schuur, erf en tuin, groot 23 Wa arschijnlijk had de openbare verkoop van de windkorenmolen op 19 maart 1880 in de herberg 'de Prins Maurits' gee n resultaat opgeleverd want via een advertentie in 'Het Nieuws van den Dag' 29 1 Gevraagd, om met 1 Juli a. s. of eerder in dienst te treden, een ongehuwd Korenmolenaars knecht, P. G-, met genot van Kost, Inwoning en Bewassching. Dit is eene zeer goede gelegenheid om zich in korteTi tijd geheel voor het vak te bekwamen. Brieven franco, of in persoon, aan den Korenmole naar II. M. VAN DER VELDE, te Nieuwe Niedorp. verkocht worden in de herberg 'Prins Maurits' advertentie in 'Het Nieuws van den Dag' van 22 op 1 mei 1880 deed hij de korenmolen over aan zijn knecht H.M. van der Velde. Het Nieuws van den Dag, 12 maart 1880 Daarvoor had hij geprobeerd de molen publiek te laten verkopen door notaris Sloos. Deze maakte de verkoop bekend door middel van een beschreven als een welbeklante wind- korenmolen, allergunstigst gelegen in de nabijheid van het volkrijke dorp Nieuwe Niedorp, met net ingericht woonhuis, grote boet, erf en flinke moestuin, staande en gelegen in de kom van genoemd dorp, alles ten kadaster der gemeente Nieuwe Niedorp bekend in sectie B nr. 137, molen en erf, groot 5 aren, en sectie D nrs. aren, 60 centiaren. pril maakte de koren- Het Nieuws van den Dag, 29 april 1880 molenaarsknecht H. M van der Velde bekend dat hij de zaak als korenmolenaar van de heer J. Maasen voor eigen rekening had overgenomen. Jan Maas en en Ma artje van Herwerden zijn volgens het bevolkingsregister van de gemeente Nieuwe Niedorp op 29 april 1881 vertrokken naar Sloten. Hij stond tot die datum nog in het bevolkingsregister van Nieuwe Niedorp geregi streerd als koornmolenaar. De molen zou op 26 januari 1881 openbaar van N. P ool. Dat werd aangekondigd in een januari 1881. In de advertentie staat dat de molen voor weinige jaren nieuw gebouwd is en verkocht zal worden met pelsteen en erf, benevens burgerwoonhuis met boet, erf en moestuin, groot 23 aren, 60 centiaren. Het Nieuws van den Dag, 10 juni 1880 I I i sto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 34