Ma artje van Herwerden was een dochter van Lourens van Herwerden en van M aartje Fijnheer en dus een zuster van Johannes Lubertus Tuinenburg en op 30 j anuari 1873 getrouwd met Jan Maas en. Al in 1819 werd een Johannes Lubertus Volgens de advertentie uit 'Het Nieuws van den Dag' van 4 april 1877 had J.L.T. 'De ondergetekende heeft de eer bij deze beleefdelijk aan.' J. Maas en reageerde vervolgens met: 'Volgens bovenstaande advertentie is de De Ondergeteekende heeft de eer bij deze te berichten, dat hij zijn Zaak (Ko renmolen) heeft overgedaan aan den Heer J. MAASEN alhier, die dezelve heden zal aanvaarden. Aan allen, zoo binnen als buiten deze Gemeente, zijn dank bren gende voor genotene gunst en vertrouwen, zoo ruimschoots ondervonden, beveelt hij zijnen opvolger beleefdelijk aan. (7153) J. L. T. VAN HERWERDEN Lzn. Nieuwe Niedorp, 1 April 1877. Volgens bovenstaande advertentie is de Zaak (Korenmolen) van den Heer J. L. T. VAN HERWERDEN Lzn. op mij over gegaan, en zal deze heden door mij worden aanvaard. Ik neem dan ook bij deze de vrijheid, mij in de gunst en het vertrouwen van het geachte publiek aan te bevelon, hopende door eene prompte en solide be diening mij dat vertronwen waardig te maken, dat mijn voorganger steeds in zoo ruime mate heeft mogen genieten. J. MAASEN. Nieuwe Niedorp, 1 April 4877. voorganger steeds in zo ruime mate heeft mogen genieten.' had de herberg met kolfbaan en wat land op 28 april 1874 voor 11.800 gekocht van Heerhugowaard voor 12.655 en werd dus per 1 april 1877 korenmolenaar. Ook dat -33- Er waren dat jaar al meerdere trouwpartijen in de familie Van Herwerden geweest. De vader van Johannes Lubertus Tuinenburg van Herwerden, Lourens van Herwerden was op 2 januari 1873 getrouwd met Teetje M ijts. Z ijn eerste vrouw, Ma artje Fijnheer, was overleden te Nieuwe Niedorp op 18 oktober 1871 op 42-jarige leeftijd. Tuinenburg van Herwerden vermeld als grutter te Nieuwe Niedorp. Dan gaat het echter niet om eerder genoemde Johannes Lubertus Tuinenburg, maar om zijn grootvader, die als grutter naar Nieuwe Niedorp was gekomen. van Herwerden Lzn zijn korenmolen per 1 april 1877 overgedaan aan J. Maasen, te berichten, dat hij zijn zaak (korenmolen) heeft overgedaan aan de heer J. Maas en alhier, die dezelve heden zal aanvaarden. Aan allen, zo binnen als buiten deze gemeente, zijn dank brengende voor genoten gunst en vertrouwen, zo ruimschoots onder vonden, beveelt hij zijn opvolger zaak (korenmolen) van de heer J.L.T van Het N eu ws van den Dag, 4 april 1877 n Herwerden Lzn. op mij overgegaan, en zal deze heden door mij worden aanvaard. Ik neem dan ook bij deze de vrijheid, mij in de gunst en het vertrouwen van het geachte publiek aan te bevelen, hopend e door een prompte en solide bediening mij dat vertrouwen waardig te maken, dat mijn De molen bleef daarbij in de familie want Jan M aasen was op 30 januari 1873 getrouwd met Ma artje van Herwerden, dochter van Lourens van Herwerden en van Ma artje Fijnheer. Jan M aasen was bij het huwelijk landman van beroep, op de n de Water ingskant, maar vóór de overdracht van de boerderij van zijn schoonvader molen in 1877 was hij enige jaren herbergier geweest van 'De Roode Eenhoorn'. Hij Nanning Pool. Op 27 februari 1877 verkocht hij zijn bezit aan Simon Groot uit beroep oefende hij maar drie jaar uit. Op 23 februari 1880 werd hij bij een openbare I I i sto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 33