WEGENS ONGESTELDHEID -31- voor 7.300 overgedaan aan Pieter de Geus te Oude Niedorp. Deze Pieter de Geus was een zoon van de molenaar van molen 'De Hoop' van Oude Op 20 augustus 1860 overleed hun pasgeboren zoon Jan oud 20 dagen in het huis staande aan de Laagzijde, nu met nummer 161. 1865, Sijmon Gootjes is overleden te M i dwoud op 26 februari 1871. Hij had zijn koorn- en pelmolen met erf, kadaster sectie B nr. 137, een boomgaard, kadaster sectie D nr. 349, e n woonhuis, kadaster sectie D nr. 353 te Nieuwe Niedorp, inmiddels op 30 december 1857 Niedorp, Arien de Geus en van Trijntje Russelman. Hij was te Oude Niedorp op 19 oktober 1851 getrouwd met Trijntje Agenant. Pieter de Geus en Trijntje Agenant vestigden zich op 24 april 1858, komende van 't Verl aat nr. 54 waar ze een winkeltje hadden, aan de Laagzijde nr. 136 te Nieuwe Niedorp. Ze waren op 19 oktober 1851 getrouwd te Oude Niedorp. Hij was in die tijd koornmolenaarsknecht van beroep, zij was winkelierster. Pieter had het vak van meelmolenaar met de paplepel ingegoten gekregen. Zijn vader Arie de Geus was al vanaf 1723 mede-eigenaar en gebruiker van de meelmolen van Oude Niedorp en ook diens vader was korenmolenaar geweest. Pieter de Geus en Trijntje Agenant zijn niet oud geworden. Mogelijk had het te maken met de toen heersende cholera-epidemieën. Trijntje Agenant overleed op 12 mei TC 07*^11 TT1 f>l PT1 BAT fi-TCf) flfiVl tl 1863 op 37-jarige leeftijd, P. dk GEUSte Nieuwe-Niedorpvraagt ten spoedigste P (P een bekwamen HOItK VnOI-K V\ ARSKXECHT. Vanaf die tijd kreeq r leter de ueus Brieven franco. steeds meer behoefte aan een knecht. Hij plaatste een advertentie in de Oprechte Oprechte Haarlemsche Courant, Haarlemsche Courant van 21 augustus 21 augu stu s 1865 Misschien is daar geen geschikte kandidaat uit voortgekomen. Op 1januari j o cc vraagt P. de GEUS, te Nieuwe Niedorp, ten spoedigste 1000 staat in dezelfde krant een ongelluW(le KOKKXTIOLKVAVH^ RM^ClIT. advertentie dat Pieter wegens on~ Brieven franco. gesteldheid ten spoedigste een koren molenaars-knecht zoekt. Amper vijf Oprechte Haarlemsche Courant, D. 1,-j II - 1 januari 1866 maanden later is Pieter overleden. Hij J was slechts 38 jaar geworden. Na het overlijden van Trijntje Agenant op 12 mei 1863 en van Pieter de Geus in 1866 werd de molen te Nieuwe Niedorp op 10 februari 1869 door de erfgenamen openbaar te koop aangeboden. Volgens de advertentie in de Schager Courant van 28 januari 1869 behoorden de korenmolen met erf, een boomgaard en een huis en erf met zeer vruchtbare tuin, tot hun nalatenschap. Notaris A.R. S loos te W inkel zal op woensdag 10 februari 1869, des voormiddags ten elf ure, in de herberg van P. K wantes te Nieuwe Niedorp, publiek verkopen, 1. Een windkoorn en pelmolen met erf, staande en gelegen te Nieuwe Niedorp en aldaar kadastraal bekend in sectie B nr. 137, groot 5 roeden. 2. Een boomgaard, gelegen als voren, kadaster sectie D nr. 349 groot 9 roeden 40 ellen. 3. Een huis en erf, met zeer vruchtbare tuin, gelegen als voren, kadaster sectie D nrs. 443 en 444 te samen groot 14 roeden, 34 ell en. isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 31