-28- korenmolenaar te Nieuwe Niedorp. Hij staat als 'meunier' vermeld in het 'registre civique' onder nummer 6370. Hij was afkomstig uit Krommenie en is op 30 april 1821 een bedrag van 1.907 waarvoor hij eigenaar werd van de koornmolen met zijn woonhuis, erf en boomgaard voor een bedrag van 1.200 werd verkocht aan Simon Jacob de Geus was te Oude Niedorp getrouwd met Immetje Knoef op 29 mei 1791. Zijn eerste drie kinderen werden geboren te ^Vi nkel. Daarna kwam nog een tweeling, M aartje en Jan, ter wereld te Nieuwe Niedorp op 19 mei 1801. T oen was Jacob de Geus molenaarsknecht geworden bij Klaas A Idertsz op de molen van Nieuwe Niedorp. Jacob de Geus en zijn vrouw Immetje Knoef waren met attest te Nieuwe Niedorp ingekomen op 28 oktober 1798, (DTB Nieuwe Niedorp, inv.nr. 5). Jacob de Geus overleed te Nieuwe Niedorp op 23 januari 1805 en zijn vrouw, Imm etj e Knoef, op 2 december 1812. am M aarten Schrieken, wonende te Hoogwoud, verkocht op 29 november 1807 aan Ad van der Wolf de koornmolen met sijn hofstede Jan Cornelisz Bakker ten oosten en zuyden Bij de invo ering van de burgerlijke stand in 1811 was Adam van der Wolf te Nieuwe Niedorp overleden. Aangifte van het overlijden deed Jacob van der Wolf, zoon van de overledene en metselaar van beroep. Deze zoon gaf bij zijn trouwen op 16 juni 1816 te Sijbekarspel nog als beroep korenmolenaar te Nieuwe Niedorp op. Hij was waarschijnlijk eerder knecht geweest bij zijn vader. Arien i nkel werd de volgende eigenaar van de molen. Hij was eerst knecht geweest bij Ad am van der Wolf. H ij kocht de molen van de erfgenamen van Ad am van der Wolf, T ri jntje S poors, zijn vrouw, Jacob van der Wolf en C ornelia van der Wolf. Op 5 augustus 1822 werd het koopcontract getekend bij notaris Roggeveen. Het ging om hofstede benevens een huis, erf en boomgaard. Tegelijkertijd verleende hij het gemeentebes tuur hypotheek ten bedrage van 1.400. Ook een fabriek ingericht tot het malen van mosterd. Al in de Oprechte Haarlemsche Courant van 2 december 1823 werd de verkoop, te houden op 14 december 1823, aangekondigd van de molen die nog maar net in bezit gekomen was van Arien W i nkel, •t' Worde bekend gemaak-r, dat men voornemens is, om op Zondag den 14 December rSaj, 'savonds ten 6 «ren, 'm de Herberg de iloodt Betu'tternte Nieuwe Niedorppubliek te verknopen: Een WIND-KORENMOLEN en MOSTERD-TA HR1JK, bettevens een WOONHUIS, ERVE en BOOMGAARD, ffeumde en gelegen te Nieuwe Niedorp voornoemd; een gedeelte der Kooppenningenkan tegen behoorlijke Intrest blijven ftaan, terwijl nadere in formatie» riin te bekomen bij JAN ROGGEVEEN, Notaris, aldaar redderende. Oprechte Haarlemsche Courant, 2 december 1823 Waarschijnlijk bleef de molen toen een paar jaar eigendom van het gemeentebestuur. Op 3 juli 1826 tekende het toenmalige gemeentebestuur bestaande uit Arie Roos, Rens Rezelman, Fredrik Pluis en Abraham van Exter het koopcontract waarbij de molen met Schoon. Simon Schoon was broodbakker van beroep. Hij had in 1820 de rogge- en wittebroodbakkerij aan de Laagzij nr. 128 gekocht van Cornelis Eenigenburg. Op 10 oktober 1826 verkocht Simon Schoon de molen met woonhuis en erf alweer aan Cornelis W i ldeboer voor 1.900. I I i sto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 28