-27- en zijn zoon Luitje Cornelisz, onder anderen ook 'die van Winkel', Jan Reijersz en zijn zoon Pieter Jansz, en 'die van Zijdewind', Jan Theunisz en zijn knecht Teunis een dochter van Cornelis Pietersz, de molen met zijn 'hofsteed' voor 1650 gulden aan woonhuis en erf voor 1.200 van Klaas Aldertsz Molenaar. Klaas Aldertsz is M aarten Schrieken was tot zijn overlijden koornmolenaar te Hoogwoud. Hij overleed daar op 15 januari 1818. M aarten Schrieken heeft waarschijnlijk nooit zelf de molen in Nieuwe Niedorp bemalen. In die tijd was Jacob de Geus de molenaar van de koornmolen van Nieuwe Niedorp. Hij was eerder enige jaren knecht geweest op de molen van W inkel die toen eigendom was van zijn broer Jan de Geus. Jan en Jacob de Geus waren zoons van Pieter de Geus en van Maartje S choenmaker uit Oude Niedorp. Pieter was meelmolenaar op de bekende molen 'De Hoop'. Zoon Jan werd eigenaar was ingevoerd. Deze regeling moest door de meel molenaars van het ressort Alkmaar op 5 en 6 december 1751 voor notaris Arend de Lange te Alkmaar worden ondertekend. Bij de ondertekenaars op 5 december hoorden behalve Cornelis Pietersz Simonsz. Op 6 december tekende nog Pieter de Geus van de meelmolen van Oude Niedorp. Op 2 maart 1773 kwamen 38 molenaars en knechts uit de streek rond Alkmaar en Schagen bij elkaar in Alkmaar om voor notaris Pieter de Lange weer een aantal akten en beloften zoals die in diverse resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westvriesland waren aangenomen, te vernieuwen, te renoveren en opnieuw te passeren. Daarbij waren ook aanwezig Claas Aldertsz, molenaar te Nieuwe Niedorp, Pieter de Geus, molenaar te Oude Niedorp, Jan Theunisz, molenaar op t Zijdwind Cornelis Zwagerman, molenaarsknecht op t Zijdwind en Johannes Veenstra, molenaar te W i nkel. Cornelis Pietersz van de molen van Nieuwe Niedorp was hier niet meer bij aanwezig. Hij was inmiddels overleden. Zijn zoon Cornelis Pietersz deed op 9 oktober 1763 aangifte van het overlijden van zijn vader. Zelf deed Conelis Pietersz Molenaar op 6 juni van dat jaar nog aangifte van het overlijden van zijn zoon Luitjen Cornelisz, zijn ongetrouwde zoon. Op 4 mei 1767 verkocht G rietje C ornelis Molenaar, waarschijnlijk Klaas Aldertsz Molenaar. Claas Aldertsz Molenaar en zijn vrouw Agi D irks Schoen lieten hun dochter Elisabeth op 26 maart 1769 dopen in de kerk van Nieuwe Niedorp. Toen de in verval geraakte meelmolen van W inkel gesloopt en een nieuwe gebouwd moest worden in 1771 werd Klaas Aldertsz van Nieuwe Niedorp geraadpleegd voor de visitatie van de oude moolen en het kopen van een nieuwe maalsteen. Op 23 januari 1772 kreeg hij daarvoor een vergoeding van 4.0.0. O mdat Klaas M olenaar uiteindelijk niet aan zijn verplichtingen kon voldoen had de gemeente Nieuwe Niedorp per advertentie in de Oprechte Haarlemsche Courant de molen te koop aangeboden, (zie Historie van de Niedorpen en Winkel, Aat Wit, blz. 129) V Uit «te hand te Koop: Een WIND- KOORN - MOLENmetdw.elf* WOONHUIS en ERVE. ftaancle en selcrenc e N,>„ we Niedorp; te bevraagen bv den Eigenaar Klaas/t hlcrtfz. Molenaarofhy^ Roggeveen, beide aldaar woonagtig. Oprechte Haarlemsche Courant, 2 december 1823 M aarten Schrieken uit Hoogwoud kocht op 16 september 1802 de molen met het begraven op het kerkhof te Nieuwe Niedorp op 30 april 1805. van de korenmolen van W inkel en zoon Jacob bemaalde na de periode op de molen van W inkel als knecht tot zijn dood in 1805 de korenmolen van Nieuwe Niedorp. isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 27