In 1679 koopt Claes Cornelisz, een bejaarde vrijer (was hij meelmolenaar?) van Nieuwe Niedorp, de meelmolen van Koedijk (J.P. G eus, Uit de historie van Koedijk en Hu iswaard). Na J acob Pietersz is Tobias Gerritsz Cramer eigenaar van de molen. Zijn achternaam doet niet vermoeden dat hij molenaar is, toch stond hij bij de koop bekend als meelmolenaar. Tobias verkoopt de meelmolen met huis en erf op 17 januari 1712 aan M ues Ariensz, afkomstig van Spanbroek, voor 5400 gulden. M ues Ariensz was geen gemakkelijk mens. Hij verkocht de meelmolen van Nieuwe Niedorp een jaar later alweer op 21 oktober 1713 voor 6000 gulden aan Teuwis Cornelisz Verwer. Diens beroep duidt ook niet op ervaring met het bedienen van een meelmolen. Het kan zijn dat hij een knecht had die dat voor hem verzorgde. Teuwis Verwer hield het maar vijf jaar vol. In 1718 werd Pieter Reijersz eigenaar en meelmolenaar van de molen van Nieuwe Niedorp. Hij kocht op 6 augustus de molen voor 4400 gulden van Teuwis Cornelisz Verwer. Pieter Reijersz was eerder molenaar van de meelmolen van Huisduinen geweest. Hij was afkomstig uit een bekend molenaarsgeslacht, (zie website molenaaridheden van Th eo Molenaar) Grietje Aeriaens Buijs verkoopt op 20 oktober 1722 de 'wind- en koornmolen' voor 4450 gulden aan Cornelis Pietersz, molenaar van Veenhuizen. -26- Kampen en aan Aerian Pieters uit de Westerkampen in Oude Niedorp, de korenmolen van Nieuwe Niedorp met zijn erve compleet met een nieuwe molensteen behorende 5 tot de molen en liggende op de molenwerf, met toebehoren van seijlen en anders voor 6840 gulden. Albert Pietersz Twisscher verkoopt op 15 mei 1638 zijn halve aandeel in de meelmolen met toebehoren aan Aeriaen Pieters, die dan meelmolenaar is, voor 3420 gulden. Tegelijkertijd verkoopt hij ook het huis voor 4212 gulden, 5 stuivers. Bijna twintig jaren zijn voorbijgegaan als op 31 mei 1653 Aeriaen Pieters aan Pieter Pietersz, de molenaar van Zijdewind, die gewoond had in Enkhuizen, de meelmolen, erf en toebehoren, alsmede het huis aan de Oosterweg of Molenstraat, verkoopt voor een bedrag van 6250 gulden. Als Pieter Pietersz na 45 jaren is overleden verkopen zijn erfgenamen op 10 oktober 1698 de meel molen 'met sijn hoffstede ende 't geen daer toe behoort en ook het huis. Koper voor een bedrag van 5500 gulden tot XL gro oten Vlaems' werd Jacob Pietersz, afkomstig uit Medemblik. De hiervoor en ook hierna in het artikel gebruikte achternamen als M olenaar en M oller of Muller moet men meer zien als aanduiding van een beroep dan als een werkelijke achternaam. Het is daarom moeilijk familierelaties te achterhalen. In de Franse tijd, toen achternamen verplicht waren geworden, werd het beroep in veel gevallen ook echt de familienaam. Patroniemen als Pieters(z) kunnen ook een aanwijzing zijn voor familierelaties, maar vaak is dat moeilijk aantoonbaar. Wanneer Pieter Reijersz Molenaar is overleden is niet bekend, maar zijn weduwe, Volgens de verpondingslijst van 1733 is Cornelis Pietersz wonende aan de L aagzij nog steeds molenaar in Nieuwe Niedorp. Ook op 6 december 1751 is C ornelis Pietersz nog molenaar op de molen van Nieuwe Niedorp. Molenaarsknecht is dan Luitje Cornelisz, de zoon van Cornelis Pietersz. Dat weten we omdat op 5 oktober 1751 door de Gecommitteerde Raden een nieuwe regeling tegen het clandestien malen van graan I listorisch Niedorp, informatieblad 2018 nr, 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 26