-24- standerdmolen. De kaart is gemaakt om een stuk land aan te geven genaamd 't Leen. Linksboven op de kaart staat: 'Caerte van een stuck Lants gen(aam)t t Leen gelegen tot Nieuwe Nyerop, Leen van den Huyse van Brederoede'. Helemaal rechts op de kaart loopt van beneden ('Suijdt west') naar boven ('Noordt oost') de 'Straet van Nierop' breder aangegeven sloot, wordt aangeduid als 'De Winckeler Vaert'. De molen staat aan 'Die Oosterwegh'. Vanaf de sluis op de kruising van de Oosterweg met de zoals heden ook nog het geval is. Dat hier de naam 'Huijs van Brederoede' voorkomt De korenmolen van Nieuwe N door Jaap van Beek iedorp De korenmolen van Nieuwe Niedorp heeft altijd gestaan nabij het kruispunt van de Dorpsstraat met de Oosterweg. ^Va nneer de eerste molen werd gesticht is verborgen in het verleden. In het Regionaal Archief van Alkmaar bevindt zich een kaart, in 1578 getekend door Lourens Pieters, landmeter, waarop een molen staat afgebeeld als Het land behoorde toe aan 'den huijse van Brederoede' en is op de kaart aangegeven met een donkerder kleur dan de omgeving. Behalve de molen zijn er geen andere gebouwen op de kaart aanwezig. Tenslotte hebben molens open ruimte om zich heen nodig om te kunnen functioneren! De kaart van Lourens Pietersz uit 1578 met rechts van 't Leen de korenmolen. Hier is nog een sta nderdmolen getekend. (Regionaal Arch ief te Al kmaar, cat.nr. PR 1 003241 met daarnaast de Voorsloot. De bovenste sloot, ten opzichte van de andere sloten wat Dorpsstraat zien we dat daar aan weerszijden van de Voorsloot een weg is aangegeven is niet toevallig, De B rederodes hadden het recht van de wind! I I isto risch Niedorp, info rmatieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 24