-13- Vrijdenkers waren anarchisten en zij bestreden de 5 K's! Daarom was Domela's spreuk Recht voor Allen ook zo revolutionair! voortdurende ondermijning van de bij "de kudde nog allengs aanwezige eerbied voor En dat geeft het inzicht in waar je je in het hier en nu van kon bevrijden, Inzicht leidt tot bewustwording en dat leidt tot actie! In die tijd leidde dat tot het onder ogen zien van de klassenmaatschappij en alles wat er aan gedaan werd om de heersende structuur en ideologie in stand te houden! Het Kapitaal het Koningshuis de Kroeg de Krijgsmacht en ...de Kerk! Zij allen dienden de heersende klasse en hielden de armen arm en rechteloos, En dan wil ik nu graag een paar woorden wijden aan het anarchisme van toen: Ik citeer uit mijn boek Vrijheid en Persoonlijkheid een stukje tekst wat ik schreef voor het Sociaal Anarchistisch Verbond, Hier komt het en ik weet dat velen van u nu zullen schrikken: De staat heeft de tendens om het leven in al zijn uitingen te beheersen en de mensen tot burger te kleineren en daarom brengt de anarchistische strijdwijze met zich een het gezag. En nu komt het: De anarchistische strijdwijze draagt een overwegend negatief karakter hierdoor. Wa nt de strijders en strijdsters zijn zich allereerst bewust dat zij slopers en vernielerswerk te verrichten hebben. Wij moeten ons verzetten tegen alles wat de vrijheid van de mens in de weg staat. Wat betekende dit voor mij en mijn leven? Deze taal sloeg aan in het hele land! Door mijn ijver en spreekbeurten kreeg ik onder andere bezoek van Pieter Jelles Troelstra en van de sociaal-democraat M elchers, Ik neigde naar de sociaal-democratie maar ik heb een instinctmatige afkeer van gedwongen organisatorische gebondenheid en partijdiscipline, Mijn kennismaking met de werken van Bakoenin, de lezingen van dominee De K oe, mijn contacten met Bart de Ligt, mijn ontmoeting met de Russische revolutionair Peter Propotkin in Parijs en natuurlijk mijn vele ontmoetingen met Domela Nieuwenhuis Oom voor mij), zetten mij op het spoor van het christen-anarchisme. Ik wil u ook medestrijdster Henriette Roland Holst noemen (een bekeerde sociaal democraat) En wat heeft dat een gevolgen gehad zeg! Ik wil U graag onthullen wat die gevolgen waren. Het lag in mijn aard om deze inzichten ook in mijn kerk tot uiting te brengen. Het aanvankelijk gevolg was een vermindering van het kerkbezoek en in het bijzonder van dat van de welgestelden. Zij hadden in de gaten dat ze met Schermerhorn een kat in de zak hadden gekocht! e kerkvoogden (de rijke boeren en notabelen) kwamen steeds minder in mijn kerk D maar de kerkenraad (meer de gewone mensen) kwam wel! Ik vroeg mij af: mocht ik en moest ik wel in de kerk blijven? Sterk werd ik aangetrokken door de gedachte van binnenlandse kolonisatie. Zou ik het voorbeeld istorisch Niedorp, informatie blad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 13