-5- Vo or het naast aangelegen Te huis voor Ouden van dagen, annex boerderij, bewoond door den heer A. Jonker, bestond ook nog tijdelijk gevaar, en het is wel mede te danken aan den solieden bouwaard en het steeds goed nat houden bovenop het gebouw, dat dit behouden is. IWas hier de boerderij, eveneens met riet bedekt geweest, dan was van behoud geen sprake geweest. De boerderij-brand te Nieuwe Niedorp. Deze foto plaatste de Schager Courant in de editie van woensdag 11 april 1934. De br and had zondagavond 9 april plaatsgevonden. De foto geeft een goed beeld van de ravage die was overgebleven. De tekst bij de foto vertelde uitgebreid over de gebeurtenissen: (vu ia stond en dal all dooi een wondei behouden Is gebleven. Voor het naast aangelegen Tehuis voor Ouden van dagen, annex boerderij, bewoond door den heer A. Illcruovvli getril wij een folo tan de derij-brand, welke Zondagavond laai t« dorp heeft gewoed. Gelukkig toeh nog dat de bewoners xirh ter ruste hadden Hierboven geven wij een foto van den feilen brandwelke Zondagavond iaat te N: eu we Ni edorp heeft gewoedGe lukkig toch niet zóó laat, dat de bewoners zich ter ruste hadden begevenBij de snelle uitbreiding van het vuur, zou het dan misschien niet alleen bij materieele schade zijn geblevenNu toch reeds kon het vee niet, dan met de grootste moeite gered worden. Het overgeblevene vormt, zooals de foto laat zien, een troostelooze aanblik. O, Jonker, bestond ook nog tijdelijk gevaar, en het ia wel mede te danken aan den solleden bouwaard en het steeds goed nat houden bovenop hel gebouw /lat dit behouden Is. Was hier de boerderij, eveneens met riet bedekt geweest, dan was van behoud geen spra ke geweest. Door den enormen toeloop van het publiek ge raakten nog twee menachcn door het gedrang te water, n.l. een Pater uil het Minderbr. Klooster en Mevr. H-, die echter spoedig met vereende krach ten weer op het droge konden worden gehaald. Schager Courant, 11 april 1934 p den voorgrond de totaal afgebrande boerenwoning van den heer Jes, waar het vuur is aangekomen, en achter wat er overbleef van de boerderij van den heer Stammes. In het midden het woonhuis van den heer Abr. Romar, dat letterlijk tusschen de twee geweldige vuren stond en dat als door een wonder behouden is gebleven. Door den enormen toeloop van het publiek geraakten nog twee menschen door het gedrang te water, n.l. een Pater uit het Mi nderbr. Ki ooster en Me vr. H., die echter spoedig met vereende krachten weer op het droge konden worden gehaald. In de Alkmaarsche Courant van maandag 9 april 1934 wordt meteen na het weekend van de brand al gereageerd met het volgende artikel: FELLE BRAND TE NIEUWE NIEDORP. 2 Boerderijen in de asch gelegd. Zondagavond ongeveer half tien werd brand ontdekt in de met riet gedekte boerderij van den heer Jes aan het westeinde van het dorp. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat de heer Jes slechts met groote moeite zijn 7 stuks hoornvee en twee paarden kon redden. Bij deze reddingspogingen geraakten zijn kleeren in brand. Gelukkig had hij den tegenwoordigheid van geest te water te springen, waardoor de vlammen doofden en de heer Jes voor ernstige verwondingen gespaard bleef. Een geweldige vonkenregen maakte de toestand voor de belendende perceelen zeer hachelijk. isto risch Ni edorp, info r m atie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 5