Openbare uw» Aftalim NIEUWE NIEDORP. Anti-Militaristische Vereeniging, tegen Militarisme en Loting, G. Rijnders van Amsterdam en Ds. JN. J. C. Schermerhorn -40- M isschien ook kwam kerkvoogd, en opponent van Schermerhorn, Kuilman hem op Donderdag II October 1906, in de kolfbaan van den Heer C. KOOIJMAN. Sprekers de Heeren van Nieuwe Niedorp. Aanvang half acht Debat gewenscht. Fntrée 10 Ceuts. Jongelieden Geheelonthouders Bond (de JGOB), Hij werd anarchist genoemd en was dienstweigeraar, Hij was vrijdenker en had met J ansje B akker een vrij huwelijk zonder boterbriefje Dikke kans dat je daar zo nu en dan kolonie-oprichters M aarten Koorn, Dirk K ruit en Dirk Zwagerman tegenkwam, Dirk, de veehouder die zijn terrein beschikbaar stelde aan linkse groepen, Waarschijnlijk was ook A altje Zwagerman daar af en toe, O ok zij was een van de kolonie-oprichters, Deze kolonie werd gestart in 1902, De kolonie was geïnspireerd door de visie van Doom op een christen-anarchistische gemeenschap waarin geen individueel bezit bestond, Deze basis van Scher merhorns denken is terug te vinden in de Bijbel in Handelingen en in de Bergrede, Misschien kwam er een kerkvoogd door de meute gedrongen om Schermerhorn aan te spreken op het feit dat hij het huis deelde met zijn vrouw en met Nell M enagé Challa, Deze vrouw was een vrijdenkster en kon mooi spreken en hoorde bij de beweging Het kan zijn dat kerkvoogd Jan Stammes, mijn overgrootvader, binnen wilde stappen om hem te onderhouden over het feit dat kolonisten timmermans- en smidswerk voor de kerk mochten uitvoeren, terechtwijzen op zijn spreekbeurt op het Beursplein in Amsterdam, Waar hij, onderweg naar de bijeenkomst voor Herman Groenendaal, de beroemde dienstweigeraar, in een lantaarnpaal klom en de toegestroomde meute opruide tot algemene staking, Het Damrak zag zwart van de mensen die ademloos naar deze dominee in de lantaarnpaal stonden te luisteren, De kerkvoogden waren er niet van gediend en schorsten hem voor enige tijd, Hij was daar al land in voor nog meer opruiende spreekbeurten, Sch ager C ourant, 11 oktober 1906 lerminst rouwig om, Kon hij mooi het De mannen en vrouwen op de brug spraken geïnspireerd over Doom (Schermerhorn) en Oom (Domela Nieuwenhuis), Wanneer de kerkvoogd langskwam werd er provocerend gezwegen, Het was een bijzondere tijd, M ensen leefden bewust voor de goede zaak, Er was een hele stoet Niedorpers die in de jaren 1900 tot 1950 actief waren in onder andere de kolonie, de Vrije S ocialisten, de Vrijdenkers beweging, de IAMV, de ANGOB, G roep "De Moker", de R ein Leven Beweging, de RSAP, de SDAP, Z ij lazen de Vrijdenker, de W apens Neder, de Notenkraker, de anarcho-syndical istische Persdienst enzovoort, i sto risch N iedorp, informatie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 40