DE WAPEI15 NESEH -38- het maandblad 'De Wapens Neder'. H ij wees de nieuwe Landstormwet van de overheid af in 1915. - Hij verplaatste de zondagochtenddiensten naar de woensdagavond (vanaf 1914) - Hij sprak vanaf 1909 niet meer van God, maar van de Waarheid of het Leven - Hij schafte de doop en het traditionele bidden tijdens de diensten af Wauw: wat voor gelovig iemand is dit zeg? Schermerhorn, ook wel liefdevol Doom genoemd, sprak door het hele land. Hij richtte met zijn aangetrouwde neef Domela Nieuwenhuis, die hij Oom noemde, de IAMV op (Internationale Anti-Militaristische Vereniging). Hij richtte ook de ANGOB op (Alg emene Nederlandse Geheelonthouders Bond). Ook was hij hoofdredacteur van i R6MN VAN DE INTERNATIONALE ANTI MILITARISTISCHE VEREtMIGING ll> i Redacteur De. N. J. C. SCHERMERHORN. Nieuwe Nleöorp. Administrateur JOHNNIE HARINCK. Joubertstraal 117, Den Haag. OCTOBER 1916. Twaalfde Jaargang. No. 10. ABONNEMENTSPRIJS 30 cent per jaar (bij vooruitbetalinf). KOLFORTACEPRIjS too ex. f 1.20 500 1 5.75; IOOO 1 II. (franco). 'De Wapens neder', het maandblad van de internationale anti-militaristische vereniging in Nederland, waarvan ds. N. J. C. Schermerhorn redacteur was. Vervolgens deed hij mee aan het beroemde Dienstweigeringsmanifest wat tot een gevangenisstraf leidde. (Meerdere Noord-Hollandse rode dominees gingen de cel in.) Hij droeg zijn opvattingen ook uit in het kamp van tegenstanders. Zo nam hij deel aan de weerbaarheidscongressen in 1920 en 1921. A llerlei ministers spraken daar op matig bezochte bijeenkomsten. M aar toen Schermerhorn sprak, waren alle mensen aanwezig en kreeg hij voor zijn anti-militaristische rede een staande ovatie! In het hol van de leeuw! Hij voelde zich aangetrokken tot Frederik van Eedens gedachtegoed en het oprichten van de kolonie W alden in Bussum wat indirect leidde tot de oprichting van de meer succesvolle kolonie in Nieuwe Niedorp. In Amsterdam voerde hij enthousiast de revolutionaire menigte mee aan. Het kwam hem op een pittig onderhoud met de kerk te staan en een schorsing. i sto risch N iedorp, informatie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 38