-34- benzinemotoren, omdat benzine behoorlijk duurder is dan petroleum, Het was de commissie opgevallen dat de deelnemende firma s er lang niet allemaal voor hadden gezorgd om een eigen tweescharige trekkerploeg mee te nemen, Zodoende was er voor het werk slechts één tweescharige ploeg beschikbaar, die voor de zware Groetpoldergrond ook nog minder geschikt bleek te zijn, Trekkers die twee voren kunnen ploegen van 25 cm diepte en waarvan de prijs niet veel boven de 3000 komt, kunnen rendabel gebruikt worden, meende de commissie, daar deze prijs niet hoger is dan de kosten van een driespan paarden, En dat als de trekker niet wordt gebruikt er geen brandstof wordt verbruikt, terwijl paarden dagelijks hun voer nodig hebben, Voordeel van de trekkers is ook dat ze kunnen worden gebruikt voor het dorsen en het voortbewegen van andere werktuigen als een graanmaaimachine, zelfbinder, cultivator, rol met egge enzovoort, Verder kreeg de commissie de indruk dat alle machines door zeer bekwaam personeel werden bestuurd en dat bij de vertegenwoordigers van de deelnemende firma s een geest van collegialiteit en medewerking bestond die aangenaam aandeed, De beproeving werd begunstigd door zeer schoon weer en trok zowel op de eerste dag, toen een toegansprijs geheven werd, als op de tweede dag, toen de toegang vrij was, veel belangstelling, Op de eerste dag waren er naast de commissie en genodigden ruim honderd betalende bezoekers en op de tweede dag waren er naar schatting meer dan duizend bezoekers in de Groetpolder, Ik kan aan dit verhaal over de eerste ploegdemonstratie in de Groetpolder nog toevoegen, dat in het jaar 1920 de firma K ooij en Smit uit de W ieringerwaard, die door hun handel in autos, motoren enzovoort in Noord" Holland reeds bekend waren, in november 1920 een demon stratie gaven met een Samson tractorploeg, Het terrein lag aan de Tweewegen, De afdeling Waard en Groet der Hollandse Maatschappij van Landbouw hield in januari 1928 een bijeenkomst, waarbij door de fa, Blaauwboer en Kossen een film werd vertoond over de Ford tractor met zijn aanhangploegen, De heer Bestebroer, vertegenwoordiger van de Ford Company, gaf een uiteenzetting van het begin van de werkploeg tot aan de thans bestaande ploegen met rechtstreekse verbinding aan de tractor, De Fordso W inkel, voorjaar 2018 L i teratuur Schager Courant, 3-12-1919, 4-12-1919, 6-1-1920, 3-11-1920, 26-1-1928, Illu straties. Geheugen van Nederland, 'Het Leven' Regi onaal Archief, Al k maar I I isto risch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 34