rl -l -29- betaling van een toegangsprijs van 2,50. Op WOensdag zullen zij worden Door middel van een beproeving en demonstratie meende de vereniging zich in de Groetpolder een oordeel te kunnen vormen over de thans ingevoerde machines en over de verbeteringen die eventueel nog zouden moeten aangebracht worden om ze voor onze omstandigheden (zware zeeklei) goed bruikbaar te maken. Door deze beproeving voor het publiek toegankelijk te maken, zou dan tevens voor de belangstellende landbouwers die in de toekomst zo'n werktuig wilden aanschaffen de gelegenheid bestaan om een juiste keuze te doen. Alle firma's, waarvan bekend was dat zij zich met de verkoop van trekkers bezighielden, werden uitgenodigd om met hun machines aan de te houden beproeving deel te nemen. Hoewel het eerst scheen dat slechts een enkele firma de uitnodiging zou aannemen, gelukte het tenslotte van een zestal fabrikanten de verzekering te krijgen dat ze zouden deelnemen. De beproeving was eigenlijk gepland voor de nazomer, maar om alle zes machines aan het werk te zien, bleek het nodig de beproeving uit te stellen tot in de maand december van het jaar 1919, waartoe met het oog op de dan waarschijnlijk minder goede toestand van de grond in de Groetpolder en de onzekerheid van het weer, niet dan met een bezwaard hart besloten werd. De deelnemende tractorfabrikanten demonstreerden hun nieuwste in Nederland ingevoerde modellen. De l ■I TW ntVFMIMI T1MOTH0 CD. beproeving werd gehouden op drie hectaren vrij zware kleigrond rond de boerderij Nieuw-Zeewijk aan de Westfriesezeedijk in de Groet polder, bewoond door de bedrijfsboer K. de J ong. D it akkerbouwbedrijf was eigendom van de weduwe H. Wai boer te Schagen. Van dit terrein van drie hectaren bestonden twee akkers uit klaverland, terwijl de resterende akkers na de oogst van 1919 een maal vijf centimeter diep waren geploegd. Op vier december stond de volgende aankondiging van dit bijzondere gebeuren in de Schager Courant: op dinsdag worden de deelnemende trekkers werkzaam gesteld voor de regelingscommissie van Hollands Noorderkwartier, welke bestaat uit de heren JA. ba i boer, D.P. K aan en K.A, Kaan, landbouwers in de Anna Paulownapolder, Verder ir, J, G, Hazeloop te Alkmaar en mr, ir, M, F, Visser, directeur van het Instituut van Landbouwwerken en Gebouwen te i/Vageningen, Voor belangstellenden bestaat die dag gelegenheid de beproeving bij te wonen tegen gedemonstreerd en is de toegang voor belangstellenden vrij, De beproeving en de demonstraties zullen telkens plaats hebben van 9.30 tot 12,00 uur en van 13,30 tot 16.00 uur en zo worden geregeld dat zowel namiddags als des morgens alle trekkers in werking zullen worden gesteld, De C leveland tractor isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 29