'Pieter Fraij, -27- 1920-1940 woonden op het adres wijk C nr. 39 de Heden overleed onze innig geliefde Echtgenoot en Pleeg vader, de Heer in den ouderdom van bijna 80 jaar. Zijne diepbedroefde Echtge- noote en Pleegzoon, Wed. P. FRAIJ—Borst. H. GROOT Cz. Nieuwe Niedorp, IJ Juni 1929. De crematie zal plaats heb ben te Westerveld, op Maan dag 17 Juni, 's middags 1 uur. 1929 NIEUWE NIEDORP. HARTVERLAMMING OP STRAAT. Gisteren zakte omstreeks twaalf uur op den Stationsweg te Schagen voor het huis van den heer Rentenaar een man in elkaar. Hij werd door eenige omstanders bij den heer Rentenaar binnengebracht. Onmiddel lijk paste men kunstbatige ademhaling toe, doch zonder resultaat. De inmiddels ontbo den geneesheer kon slechts den dood tenge volge van hartverlamming constateeren. Bij nader onderzoek bleek de overledene te zijn de 52-jarige heer H. Groot Czn., alhier. De heer Groot kwam van het postkantoor en begaf zich naar het station. Op 30 1941 He S 30 1941 Gr 1962 'vooruitgang', wie leest er nog een boek? Voor de zeer vele blijken van deelneming, betoond na het over lijden van mijn lieven Zoon, H. J. GROOT Kz., betuig ik mijn hartelijken dank. Wed. K. GROOT Hz. Nieuwe Niedorp, Maart 1941. 12 1941 2018 Volgens het bevolkingsregister Nieuwe Niedorp gezinnen van Pieter Fraij, boekbinder, en G rietje Borst en van Henricus Groot, boekhandelaar en Aaltje van der M olen. Henricus woonde nog steeds bij zijn pleegouders maar was inmiddels getrouwd met Aaltje van der M olen. Henricus Groot, oud 40 jaren, en Aaltje van der M olen, oud 34 jaren waren getrouwd in augustus 1933. Aaltje van der Molen was een dochter van Teunis van der M olen en van T ri jntje Olie en was geboren op 30 april 1899 te Ni euwe Niedorp aan de Hoogzijde. )chager Couran at, 15 chage r Co 'p 30 januari 194 1 overleed Henricus Jan Groot, oud 52 jaren, geboren 18 juli 1888, zoon van Klaas Groot en van Neeltje Halff. Zijn overlijden haalde de Schager Courant omdat hij op de Stationsweg te Schagen in elkaar zakte en overleed. In het betreffende artikel staat dat bij nader onderzoek de overledene bleek te zijn de 52 -jarige heer H. G root Czn. Dat is echter onjuist, het ging om H.J. Groot Kzn! D at blijkt uit de advertentie die zijn moeder, Neeltje Halff, in de Schager Courant liet zetten. N eeltje Halff is overleden te Nieuwe Niedorp op 12 december 1944. In het telefoonboek van 1950 komt onder Nieuwe 1 Niedorp nog voor: nr. 253 GrootFa. Gebr. Boekh binderij. Nadat ook He was overleden enricus werd de boekhandel voortgezet door achtereen volgens W. L akeman, Corn. Hauwert, J. V i nke en de familie Julius. Een paar jaar geleden hield de boekwinkel op te bestaan. Slachtoffer van de )chager Courant, ronnen. B Informatieblad nr. 50, mei 2008 en nr. 68, mei 2017 WFON, 1998, 65e bundel Internet, Delpher, kranten Regionaal Archief Alkmaar, kranten ieuwe iedorp, voorjaar I I isto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 27