-26- 'Zijn grootste ambitie ging echter uit naar de toestanden in deze gemeente.' Dat zijn juist de zaken waar onze stichting 'Historisch Niedorp' 'Veel is door hem op dit punt nagevorscht en nageslacht', staat er ook nog. In ieder geval zijn nog veel van de foto's die NIEUWE NIEDORP. K. GROOT Hz. In den ouderdom 'van 73 jaar is alhier plotseling overleden de heer K. Groot Hz. De heer Groot was indertijd een der fir manten van de drukkerij cn boekhandel fa. Gebrs. Groot, alhier. Jarenlang heeft hij aan het hoofd hier van gestaan. In 1916 is de drukkerij over gedaan aan een N.V. cn naar Hoorn ver plaatst. de boekhandel is gebleven. De overledene trad niet sterk op in het openbare leven. In 1926 is hij wijlen Burgemeester Koop man opgevolgd als President-Kerkvoogd der Nederl. Herv. Kerk, welke functie hij zeer nauwgezet heeft vervuld. De heer Groot had bijzonder veel liefheb berijen o.a. voor fotografie en radio, hij was de eerste op het dorp die op een zelfge bouwd toestel de klanken uit de aether op ving. Verder was hij een groot vogelkenner en trad meermalen op als keurmeester bij pluimveetentoonstellingen. Op het tooneel heeft hij als lid van „Ci cero" destijds een vooraanstaande plaats vervuld. Zijn grootste ambitie ging echter uit naar de dingen uit het verleden en voor al naar oude toestanden in deze gemeente Veel is door hem op dit punt nagevorscht en vastgelegd cn daardoor bewaard voor bet nageslacht. Met den heer Groot is een man van de oude garde der Niedorpcrs heengegaan een dorpsfiguur die ongetwijfeld zal worden ge mist. De Do r psstraat van Nieuwe Niedorp in 1933. Re chts op de foto de boekhandel van de Gebrs. Groot, dan naar links de woning van kleermaker Hendrik Kooij, later J. S cheltens, en daarnaast de kruideniers - en manufacturenwinkel van Jacob Hovenier, daarna postkantoor. (Foto collectie P. de Graaf) Op 11 januari 1940 overleed Klaas Groot Henricuszoon op 73 -jarige leeftijd. In een artikel in de Schager Courant van 13 januari 1940 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verdiensten van de heer K. Groot Hz. O pvallend is daarbij de zinsnede dingen uit het verleden en vooral naar oude zich ook mee bezighoudt! vastgelegd en daardoor bewaard voor het Zou het nog ergens liggen? Klaas Groot als amateurfotograaf heeft gemaakt, bewaard gebleven. Pieter Fraij overleed op 13 juni 1929 oud 79 jaren, in het huis staande in wijk C nr. 39. Schager Courant, 13 januari 1940 i sto risch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 26