Kennisgeving. -23- Van 'firma HalfT via firma I lalff en Groot' M et ingang van 1 mei 1887 werd, toen Klaas Groot compagnon werd, de firmanaam Halff veranderd in 'Halff en Groot'. Gerrit Halff naar firma 'Gebrs. Groot' 31 1891 Co 'G Groot' werd voortgezet. Groot: "Groot woonde in het winkelhuis, thans tevens de woning van de chef van de drukkerij ondergebracht." (Ze ook In fo rmatieblad nr. Tengevolge het uittreden van den Heer G. HALFF, brengen de ondergeteekenden hiermede ter kenni8se van hunne geachte Cliön- tèle, dat volgens onderlinge over eenkomst, de Firuia HALFF GROOT, te Nieuwe Niedorp, van af den 1 Januari 1891 wordt geacht t« z\jn ontbonden, terwijl van af genoemden datum als Mededeel genoot, in diens plaats in de Zaken (Boekhandel, Drukkerij en Binderij) wordt geacht te zijn opgenomen de Heer C. GROOT Hz., te N. Niedorp, en de Zaken alsnu zullen worden gedreven onder de Firma GEBRs. GROOT. HALFF GROOT. N. Niedorp, Aug. '91. 1877—1927 Den ren Pinksterdag hoopt mijn geliefde pleegvader de lieer 791 P. FRAY den dag te herdenken, dat hij 50 jaar in mijn zaak werkzaam is, waarvan vele jaren als bedrijfsleider. Zijn dankbare pleegzoon H. GROOT Cz. Firma Gebks. GROOT BOEKHANDEL Nieuwe Niedorp, Mei 1927 stopte per 31 augustus 189 1 waarna C ornelis Groot, de broer van Klaas, de nieuwe compagnon werd en de firma onder de naam ebrs. Klaas Groot was op 24 april 1887 getrouwd met Neeltje Halff, dochter van Jan Halff en van M aartje Tjallewal. Op 18 juli 1888 werd hun zoon Henricus Jan geboren. Cornelis Groot trouwde op 13 december 1891 met A afje G oedmaat, dochter van W outer Goedmaat en van Pietertje Gons. In 1893 werd Henricus, hun zoon, geboren, genoemd naar zijn grootvader. Jacob Arts vertelde over zijn 5-jarige opleiding tot drukker bij het bedrijf van de gebroeders Dorpsstraat 103. Achter in dit huis was de binderij en boven was de bergruimte voor deze afdeling. Achter de winkel en binderij stond de eigenlijke drukkerij. Hierin was Het Nieuws van den Dag, 31 augustus 1891 50, 2008) Na het overlijden op 4 maart 1896 van A afje G oedmaat, oud 29 jaren, en van Cornelis Groot, oud 31 jaren, kort erna op 16 april, zette Klaas Groot alleen de 'firma Gebrs. Groot' voort. H enricus, de zoon van Cornelis Groot en Aafje Goedmaat, werd opgenomen in het gezin van Pieter Fraij en zijn vrouw Grietje Borst. Pieter Fraij was al vanaf 1877 werkzaam geweest in het bedrijf van Gerrit Halff, later van de gebroeders Groot, waarvan vele jaren als bedrijfsleider. Zo blijkt uit advertenties in het Nieuwsblad voor de boekhandel en in de Schager Courant. Nieuwsblad voor de boekhandel, 31 mei 1927 Henricus Groot, de zoon van Cornelis Groot en van Aafje Goedmaat, werd op 21 juni 1912 door de keuringsraad voor de nationale militie ongeschikt geacht voor de militaire dienst wegens hoorproblemen. Er staat verder dat hij gewoon lager onderwijs had gevolgd en dat hij 1 meter 82 cm lang was. Toevallig staat op dezelfde lijst Edgar Johan Gerhard Schermerhorn, een zoon van dominee Schermerhorn. Hij is student aan de Technische Hogeschool te Delft, scheikundige technologie en wordt ongeschikt geacht wegens problemen aan de rechtervoet. Hi sto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 23