C. WARNSINCK, Abr. SIoos, Een HUIS, iigrMt tol Mielnis, -22- Jan Groot was op 17 april 1882 voor 10.000 koffiehuis, genaamd 'Café De Tijd', staande aan de de aankoop van 'C afé De Tijd'. (WFON 1998, 65e bundel, Opkomst en ondergang van de twee cafés bij station Noord-S charwo ude) Notaris te Winkel, zal op Maandag 13 Februari 1882, des middags te Iz uur, in na te melden Herberg *Cafi de Tijd", Tan den Heer ABK. MIJTS, te Heer Hugowaard, PUBLIEK VERK00PEN: genaamd i CAFÉ DE TIJD", met flinke Stuiting, Erf, Tuin, Schuur en een perceeltje Wei land, staande en gelegen bij het sta tion Noordscharwoude, aan het Ilol- landsche Spoor, alles aan en bij elkan der gelegen in de gemeente Heer Hugowaard, kadaster sectie E, N\ 310 groot 23 Aren 23 Centiaren, en N"'. 317 en 318, tezamen groot 38 Aren 20 Centiaren. In eigendom toebehoorende aan den Heer ABK. MIJTS. 1882 Notaris te Hoogwoud, zal op Maandag 5 December 1887, des namiddags 2 uur, in na te meidon Perceel, publiek ten Perkoop presenteeren: 1. Het in uitmuntenden staat Pan onderhoud en van oudsher Zeer gunstig bekend zjjjnde Loge- Daent en Koffiehuis, genaamd Café De Tijd (met Vergunning), Inventaris, Stalhouderij, Woonhuis, Schuur, Erf en Tuin, alsmede een Perceel Weiland, staande en liggende in de onmiddellijke nabij heid van het Spoorwegstation Noord-Scharwoude, te zamen groot 67 Aren 3 Centiaren. 2. Een Perceel Weiland, lig gende aan den Laanderweg, onder Heer-Hugowaard, ter grootte van 1 Hectare 5 Aren 30 Centiaren. Eigenaresse Mejuffrouw de We duwe GROOT. 1941. Jan Groot en Aagje Wit vestigden zich met hun kinderen Cornelis en Anna Duwtje volgens het bevolkingsregister van Heerhugowaard op 29 april 1882, komende uit Beverwijk, te Heerhugowaard. eigenaar geworden van een huis ingericht tot Laanweg bij het station Noord-Scharwoude in de gemeente Heerhugowaard. Verschillende eigenaren, waaronder Abraham Mijts van wie hij de zaak had gekocht, hadden vóór Jan Groot geprobeerd de zaak rendabel te maken maar slaagden daar niet in. Net toen het toch leek te lukken sloeg het noodlot toe. Jan Groot overleed op 2 april 1883 nog geen jaar na De Tijd, 9 de betreffende akte van de burgerlijke stand van de gemeente Laanweg, Jan Groot, kastelein Heerhugowaard staat oud 49 dat is overleden in het huis staande aan de Laanweg jaren, zoon van Cornelis Groot en van Dieuwertje van der Molen, echtgenoot van Aagje Wit, eerder weduwnaar van Antje Kossen. Aangifte van het overlijden werd gedaan door Hendricus Groot, koopman, oud 47 jaren, broeder van de overledene, en door Jan Houtkooper, landbouwer, oud 41 jaren, gebuur. Aagje Wit, J an Groots weduwe, kon het niet alleen bolwerken. De schulden liepen te hoog op. Op 5 december 1887 werd de zaak publiek verkocht. Aagje W it en haar twee kinderen vertrokken 10 augustus 1888 van Heerhugowaard naar het adres Unjer nr. 12 te O ude Niedorp. Vandaar verhuisde zoon Cornelis Groot op 22 oktober 1889 naar Zuid Scharwoude en Aagje Wit met Anna Duwtje in mei 1891 naar Nieuwe Niedorp. Aagje Wit, weduwe van Jacob Wit en van Antje Spierdijk overleed te Zuid- Scharwoude op 16 juni 1914, op 79-jarige leeftijd. De aangifte van het overlijden werd gedaan door Aagjes zoon Cornelis Groot, koetsier van beroep. Anna Duwtje Groot overleed te Bergen op 1 maart 1959 op 79 -jarige leeftijd. Ze was ongehuwd gebleven. Cornelis Groot was op 3 augustus 1899 te Zuid-Scharwoude getrouwd met M arijtje van Twuijver. Hij was toen broodbakker van beroep. Cornelis Groot overleed te Zuid Scharwoude op 20 Jan Groot, dochter van ugustus Het Nieuws van den Dag, 21 november 1887 I I i sto risch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 22