-21- Ke tot een geldboete van 25, subsidiair 5 dagen gevangenis H D partij met inbegrip der kosten van aanplakking werden begroot op 60. De opneming Uit een melding in 'Het Nieuws van den Dag' Do boekdrukker en uitgever van het weekblad Kennemeriand te Beverwijk, is, volgens het Paleis van Justitieveroordeeld wegens een lasterlijk stuk in zijn blad opgenomen. Volgens de verdedi ging van den uitgever, was hij er wel te voren van verwittigd dat hem een opstel ter plaatsing zou worden toegezonden naar aanleiding der op handen zijnde gemeenteraadsverkiezing, maar was toch do schrijver hem onbekend gebleven. Vrijdags, tijdens zijne afwezigheid (hy was bezig zijn bloemen to bezorgen), was het gewraakte stuk door een jongen aangenomen en geplaatst in de courant die den volgenden dag het licht zag. De uitgever, onlangs bloemist geworden, is veroordeeld tot eer.e geldboete van ƒ25. subsidiair, 5 dagen gevangenisstraf cn in de kosten. N 25 1876 Hoe lang weekblad 'Kennemerland' nog is uitgegeven is niet duidelijk. In ieder geval te Haarlem bezig was met een onderzoek in een zaak tegen de posterijen in Beverwijk waarbij beweerd werd dat hooggeplaatste personen in Den Haag de postdirecteur buiten schot probeerden te houden. Ook in het Nieuwsblad voor de boekhandel werd in 1875 melding gemaakt van de uitgeverij van Jan Groot. Een paar weken voor zijn huwelijk met Aagje Wit had het gerechtshof te Amsterdam in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak waarbij den heer J. G root te Beverwijk, door de arrondissementsrechtbank te Haarlem veroordeeld was wegens het wanbedrijf van smaad en beleediging door middel van een gedrukt en verspreid geschrift (het weekblad en in de proceskosten, met bevel, dat het vonnis zou worden aangeplakt in de gemeenten Assendelft, Beverwijk, Zaandam en Haarlem, en in zijn geheel opgenomen in het eerstverschijnende nummer van Kennemerianden voorts dat hij de kosten zou betalen van den beleedigde en van de aanplakkin g, welke de som van 150 niet mochten te bovengaan. In genoemd weekblad (waarvan de heer Groot uitgever is) was namelijk opgenomen een stuk, waarin van een candidaat voor den gemeenteraad te Assendelft, werd gezegd dat hij veel sterken drank gebruikt en nog al eens op belachelijke wijze langs den weg had geioopen. Dat stuk was anoniem ter plaatsing aan een postbode ingezonden, die het aan het bureau der courant heeft gebracht. Het hof achtte in de zitting van 28 februari 1876 de geïncrimineerde woorden honend en beleedigend voor de beleedigde partij, en bevestigde het vonnis van de rechtbank te aarlem, wat betreft de geldboete en de aanplakking e kosten van de beleedigde van het vonnis in het weekblad Kennemeriand vervalt van 25 januari 1876 over de rechtszaak blijkt dat toen het bewuste bericht bij het weekblad werd aangenomen Jan Groot zich bezighield met het bezorgen van bloemen. De beledigde partij was met name E. Vrouwe, kandidaat voo gemeenteraad Assendelft. Jan de ieuwsblad voor de boekhandel Groot had het bericht dus alleen geplaatst en niet zelf geschreven. bleef Jan Groot met vrouw en kinderen nog tot 1882 in Beverwijk wonen. Ook had hij daar nog steeds zijn boekhandel. In 1882 verhuisden zij naar Heerhugowaard. isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 21