-20- opgerichte weekblad 'Kennemerland' en publiceerde daarin ook. Het blad werd J. Gr In 1874 had hij geschreven over Abraham Kuijper, de antirevolutionaire politicus, dat hij hem maar een demagoog vond die zich voordeed als liberaal. weekblad 'Kennemerland' Heden overleed in den ouderdom van bijna 23 jaren, mijne geliefde Echtge noot' JOHANNA LÜLOES. F. DOMELA NIEUWENHUIS. Beverwijk* 26 Maart 1872. Volgens een berigt in het weekblad Kennemerland schijnt de regter van instruktie te Haarlem belast te zijn met een onderzoek ten aanzien van de grieven, die tegen het postwezen te Beverwijk bestaan. De zaak maakt in Beverwijk groot gerucht: vooral ook omdat men beweert, dat hooggeplaatste personen te 's Hage zich moeite geven in 't belang van den postdirecteur. t, 25 J Groot, te Beverwijk, Uitgever van het Weekblad Kennemerland, zal het le nommer van den 3en Jaargang, dat 2 October a. s. wordt uitgegeven, algemeen in Noordholland verspreiden. 11.11. Uitgevers van Couranten, die een advertentie in ruil willen opne men of Uitgevers die hunne werken doelmatig willen adverteren, worden hierop attent gemaakt. [5415] uitgegeven door boekdukker root te Beverwijk. Ferdi nand Domela N ieu wenhuis Ni Domela Nieuwenhuis trouwde voor hij zich in Harlingen vestigde te Amsterdam met Johanna Lulofs. De naam Lulofs heeft zij gemeen met de echtgenote van dominee Schermerhorn die getrouwd was met Anna Catharina Lulofs. Of zij familie van elkaar waren is mij niet bekend. In Harlingen maakte Domela Nieuwenhuis kennis met de sociale wantoestanden van de in armoede levende mensen. Na een jaar vertrokken ze al naar Beverwijk waar in 1872 Johanna overleed aan de kraamvrouwenkoorts. Hij trouwde vervolgens met de Beverwijkse Johanna Adriana Verhagen. In 1875 vertrok Domela Nieuwenhuis met haar en de kinderen naar Den H aag. Zoals in de advertentie in de Heldersche en Nieuwedieper Courant van 3 maart 1875 te lezen staat C 5 werd het blad in zelfstandig liberalen geest geschreven. Mogelijk werd er na het vertrek van Domela Nieuwenhuis uit Beverwijk naar Den Haag wat meer druk uitgeoefend op de redactie van het blad om niet te veel van de liberale koers af te wijken. Domela Nieuwenhuis was in zijn Beverwijkse jaren steeds verder verwijderd geraakt van de gangbare standpunten van geloof en politiek. Na het vertrek van Domela Nieuwenhuis naar Den Haag wilde men het blad uitbreiden en behalve lokale berichten ook veel nieuws en bijzonderheden van buiten de omgeving vermelden. Het werd ook geciteerd in andere Het Nieuws van den Dag, 2 april 1872 leldersche en Nieuwedieper Courant, april 1875 nieuwsbladen. Zo vond ik in de Heldersche en Nieuwedieper Courant van 25 april 1875 het bericht dat volgens het weekblad Kennemerland de rechter van instructie jieuwsblad voor de boekhandel 24 september 1875 i sto risch N iedorp, informatie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 20