IFJSEHïRLAND. BOEKDRUKKER. -19- Om dadelijk in dienst te treden vraagt J. GROOT, te Beverwijk, een ongehuwd vlug Letterzetter tevens Drukker, die be wijzen van bekwaamheid en goed gedrag kan overleggen. Op zeer voordeebge voorwaarden gJ e kan bij hem een Leerling geplaatst worden Bij J. GROOT, te BEVERWIJKverschijnt des ZITURDAGS het WEEKBLAD Dit blad, dat in zelfstandig liberalen geest wordt geschreven, geeft in den regel wekelijks een Hink hoofdartikel, een over- zigt over binnen- en buitenlandsche aangelegenheden, nieuws- berigten, zooveel mogelijk uit Kennemerlandfeuilleton, ad vertentie», marktberigten, enz. In Kennemerland vindt het tal van lezers, steeds neemt het aantal abonnenten toe, maar daar het geen uitsluitend lokale kleur heeft verdient het de belangstelling ook daarbuiten. Op aanvrage tot April a. s. wordt het <j rat is verstrekt aan allen, die liet verlangen. Wie kennis maakt met inhoud, doel en strekking zal be merken, hoe het blad geen recommandatie behoeft, daar het voor zich zelf getuigt. Het plint bestaat om „KEXXEJIERLAW)" met 1°. April a.s. belangrijk te vergrooteii, zonder den prijs te verhoogeit. 1876. Het weekblad 'Kennemerland' Het Nieuws van den Dag, 12 1874 van Jacob ^V it en van Antje Spierdijk. A agje, geboren te Nieuwe Niedorp op 6 juni 1835 was de oudste dochter van het echtpaar V it. Hoewel Jan Groot in 1876 in Beverwijk woonde en Aagje Wit in Nieuwe Niedorp waren ze geen onbekenden van elkaar. A was opgegroeid in het huis dat haar vader in 1838 had gekocht van Neeltje Kleijenburg en Jan Pluis. N otaris Jan Roggeveen maakte op 15 mei het koopcontract waarbij Neeltje Kleijenburg en Jan Pluis aan Jacob Wit, alle te Nieuwe Niedorp woonagtig, een huis en erf verkochten met 6 roeden 70 ell en tuin, staande en gelegen te Nieuwe Niedorp aan de Hoogzijde nummer 32, gelegen belend Gerrit Jonker ten oosten en Anthonij van Rijn ten westen, op de kadastrale kaart der gemeente bekend in sectie B nummers 214 en 215 voor 550. Daar in Beverwijk werd op 29 juni 1876 hun zoon Cornelis geboren. Het beroep van Jan Groot is volgens de geboorteakte dan bloemkweeker aan de Achterweg. Bij de geboorte van een volgend kind op 6 maart 1880, A nna Duwtje genaamd, gaf Jan als beroep boekhandelaar op. Ze woonden toen aan de Breestraat. W aarom Jan bij zijn huwelijk met Aagje Wit bloemist van beroep was en bij de geboorte van zijn zoon als beroep bloemkweeker opgaf, maar bij de geboorte van zijn dochter boekhandelaar, is onduidelijk. Mogelijk was hij behalve drukker en uitgever tegelijker tijd ook bloemist en bloemkweker, maar het zou ook te maken kunnen hebben met een rechtszaak die tegen hem was aangespannen wegens het gebruik van honende uitdrukkingen in het weekblad Kennemerland. Deze zaak was op 2 december 1875 behandeld door de arrondissementsrechtbank te Haarlem. De uitspraak door het gerechtshof te Amsterdam vo leldersche en Nieuwedieper Courant 1875 nd plaats in februari Ferdinand Domela Nieuwenhuis redigeerde tijdens zijn verblijf als evangelisch-luthers predikant te Beverwijk tot zijn vertrek naar Den Haag in 1875 het door hem in 1873 isto risch Niedorp, info r m atie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 19