-18- Op 7 augustus 1867 werd een zoon geboren die naar zijn grootvader de naam Cornelis kreeg. Twee weken later overleed de jonge moeder en na twee maanden ook de kleine Cornelis. In 1870 woonde Jan Groot al in Enkhuizen toen hij ook nog een huis aan de L aagzi jde in Nieuwe Niedorp verkocht aan Pieter Zwanenburg. Notaris Sloos te W i nkel legde het transport vast in een akte op 26 januari 1870. Het ging om een huis en erf staande en gelegen binnen de gemeente Nieuwe Niedorp, kadastraal aldaar bekend in sectie D nr. 442 groot 2 aren 26 centiaren. Het werd verkocht voor 1.200. Nieuwe Niedorp verkocht aan Gerrit Halff aldaar voor de som van 1.500 een We volgen nu eerst Jan Groot die in 1869 naar I p I p ADVERTENTIEN. Jan Groot trouwde te Zijpe op 22 september 1866 met Antje Kossen, geboren in de Zijpe, dochter van Heertje Kossen en van Dieuwertje Schenk. In de huwelijksbijlage betreffende de nationale militie staat dat Jan Groot, van beroep kantoorbediende, was ingeschreven in het inschrijvingsregister van de gemeente Nieuwe Niedorp van het jaar 1852 voor de ligting van het jaar 1853, dat hij bij de loting nr. 4 lootte, en dat hij 6 7 vervolgens door de militieraad uit hoofde van ligchaamsgebreken van de dienst was vrijgesteld. Na het overlijden op 22 augustus 1867 van zijn vrouw Antje Kossen vertrok Jan Groot volgens het bevolkingsregister op 22 juni 1869 naar Enkhuizen. Jan Groot had zijn boekhandel en binderij op 1 april 1868 verkocht aan Jurjan Riesberg uit Harlingen en al een maand later, op 1 mei, werd Gerrit Halff eigenaar van de drukkerij. De families Groot, Zwanenburg en Halff waren met elkaar verwant. Henricus Groot was in 1863 getrouwd met Josina Zwanenburg, Gerrit Halff in 1869 met Vrouwtje Zwanenburg. Josina en Vrouwtje waren allebei dochters van Klaas Zwanenburg en van Aagje Mijts. Boekhandel en binderij kwamen op 24 juni 1876 ook in handen van Gerrit Halff, waarmee hij eigenaar werd van het complete bedrijf: Jan of Juriaan Riesberg te gedeelte ter breedte van ongeveer zeven meter van een huis met de grond daarnaast en daarachter gelegen, ter grootte van ongeveer een are negentig centiaren, uitmakende het noordelijk gedeelte van een huis en erf, staande en gelegen aan de Hoogzijde der gemeente Nieuwe Niedorp, kadaster sectie B nr. 601, groot zeven aren achtentwintig centiaren. Ook nu was notaris Sloos betrokken bij het transport. Jan Groot verlaat Nieuwe Niedorp Lnkhuizen was vertrokken, In Lnkhuizen zette hij zijn in N ieuwe Niedorp begonnen ®lj J* GROOT to Enkhui:tn ia uitgogeveu werkzaamheden voort. In een lijst van nieuw RECHT DOOR ZEE, verschenen boeken in 1872 komen we diverse DRAMATISCHE SCHETS IN EEN BEDRIJF, I r- voor Hederykerf, malen door J, broot te Lnkhuizen uitgegeven wio* O I J. M. VAN AKEN. boekentegen, wok vinden we in deze MjstJan Prijs 70 Cents Groot als boekdrukker en uitgever in Beverwijk. Hij moet dus in 1872 verhuisd zijn Rederijkers Nieuwsblad, 6 juli lö/l van Enkhuizen naar Beverwijk. Op 30 maart 1876 trouwde Jan Groot, wonende te Beverwijk, weduwnaar van Antje Kossen, van beroep bloemist, oud 42 jaren, zoon van Cornelis Groot en van Dieuwertje van der Molen, te Nieuwe Niedorp met Aagje W it, oud 40 jaren, dochter isto risch N iedorp, informatie blad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 18