-16- Het derde Deel hebbe ick mijn oeffening gcfidt op het macc- tck hebbe ai veei )-cn van aiderhande Kacrtcn cn voornacmcüik hoemen de kromme lijnen in de Lantkaertcn zetten zal. lek hebbe al veel neerftige oeffening tot de zelfde gcdacnalhoewel 't onnoo- dich zoude fchijncn de wijle dattcr alrcedc zoo menie htc van omdat er reeds zon menigte Kacrten met kromme lijnen gcdruckc zijn niettemin zoo ben ick van verfchcydcn (cn van de voornaemfteKacrttnaeckers hier toe aengeport om mijn oeffening hier op te macckcn, cnal- waert dat ick zach de vcrfcheydcn inlichten op het zelfde, zoo (en van en hebbe ick evenwel niet konncn na laetcn om dit zelfde te Kaert- '"Pnnen, al zoude het by alle niet voor goetopgenoomen wor- mnkpn Tekst uit het boek 'Eenige Oeffeningen in Goddelijke, Wiskundige en Natuurlijke Dingen' van 1669 wel onder meer van deze cartografenfamilie het verzoek om in een boekwerkje eens haarfijn uit te leggen hoe men het beste het bolle wereldbeeld spatzuiver op een platte wassende gradenkaart kon krijgen. Voor Dirck was dit verzoek een kolfje naar zijn hand. Een fluitje van een cent zogezegd. Van Nierop ging in 1669 op het verzoek van de Amsterdamse kaartenmakers in. Bij Van Goedesbergh verscheen zijn boek Eenige Oeffeningen in Goddelijke, Wi skundige en Natuurlijke Dingen waarin het tekenen van een wassende graden- kaert ook een plaatsje kreeg. Dirck schrijft in de inleiding bij het hoofdstuk assende Graden, Ick hebbe mijn oeffening gesteld op het maken van aiderhande kaarten en voornamelijk hoe men de kromme lijnen in de kaarten zetten zal. neerstige oeffening gedaan, hoewel t onnodig zou schijnen, van kaarten met kromme lijnen gedruckt zijn. Niettemin ben J aert ick van de voornaamste maeckers hier toe aangeport om mijn oeffening hierop te De kaartenmakers waren blij met de uiteenzetting door Dirck Re mbrantsz van Nierop van zijn wassende graden, maar Dirck ging nog verder in de materie. Hij nam ook proeven om te zien hoe ver men de vierkante paskaarten kon gebruiken zonder fouten in lengte en breedte en vanaf wanneer men moest overgaan op de wassende T 6 gradenkaarten. legenwoordig wordt er niet meer over wassende graden gesproken, maar over de mercatorprojectie. Mercator was de eerste kaartenmaker die met een nieuwe gradenverdeling op de zeekaarten kwam. M ercator (1512-1592) slaagde er als eerste in een loxodroom (een spiraalsgewijze lijn of koers) als een rechte lijn te projecteren op een kaart. En volgens Dick van Seventer is Van Nierop de man geweest die de mercatorprojectie in een begrijpelijke tekst heeft uitgelegd en werkbaar heeft gemaakt voor de stuurlieden (piloten) op zee. Burgemeester Nicolaas W i tsen De Amsterdamse cartografen stonden bekend als de beste ter wereld. Van Nierop dartelde rustig in dat wereldje rond. Hij adviseerde Nicolaas W itsen, een van de burgemeesters van Amsterdam, bij zijn werk aan de kaarten van Rusland. Vooral de N.W kust van het Russische gebied rond Waygat, Jelmerland en Nova Zembla waren van Nierops specialiteit. Dick van Seventers interesse in Dirck Rembrantsz van Nierop begon op de Helderse zeevaartschool. Hier kwam hij in de literatuur de naam van onze Niedorper zeevaartkundige tegen en werd nieuwsgierig naar die eenvoudige man uit Nierup Hij trof het dat de oude archieven van Nieuwe Niedorp en W inkel nog in het voormalige I I i sto risch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 16