-37- aang esteld, Op 16 juni 1815 raakte de Prins van O ran je (1792-1849) gewond tijdens een hevig voorgevecht bij Quatre Bras, Hij verkreeg hierdoor in Nederland een heldenstatus, De voormalige keizer Napoleon werd gevangengenomen en naar het zuid -Atl antische eiland Sint Helena verbannen, Hij stierf aldaar in 1821, K oning Willem I erfde van hem een berooide natie, economische malaise, handel en scheepvaart lagen op hun gat, armoede en werkloosheid alom, Door de machtswellust van Napoleon Bonaparte kwamen 35,000 Nederlandse jongemannen op verre slagvelden om het leven, De bevolking was Napoleon Bonaparte meer dan beu, dit is zachtjes uitgedrukt, Terug naar Dorpsstraat 64, De eerste gedachte die bij je opkomt is, IS er een bewoner van deze 'Hoeve Waterloo' die destijds betrokken is geweest bij deze veldslag en de herinnering daaraan levend wil houden? Via kadastrale gegevens probeer je de bewoners in kaart te brengen en daarmee hoop je dat dagbladen, gemeentelijke en militaire archieven uitkomst zullen bieden, Het boek M onumentaal Niedorp vermeldt dat de boerderij gebouwd is in 1869 1), U it de kadastrale tekening van 1811-1833 blijkt dat op dezelfde plek, sectie C nr, 325, eerder al een boerderij heeft gestaan, welke daarna vervolgens nummers C 526 en 527 kreeg, Uit een begin dit jaar gevoerd gesprek met een van de vorige bewoners, Jan Reus, bestaat het vermoeden dat de vorige boerderij door brand is verwoest, Zijn vermoeden werd gevoed door werkzaamheden in het verleden in de boerderij waar hij in de grond brandsporen tegenkwam, Een zoektocht in de annalen heeft dit niet kunnen bevestigen, In de periode van 1815 tot 1940 woonden er achtereenvolgens eigenaar(s) of pachter(s), of familie (s): Dirk K lare Pzn, Pieter Klare, Jan van Leverink, Pieter Verhoeve Bruinvis, Arie M olenaar, J, Bijl, K, Z eeman en Jan Oostwoud ^Vijdenes, Na vele uurtjes onderzoek was het resultaat pover, Er werden geen familieleden of aanverwanten gevonden die betrokken zijn geweest bij de slag van Waterloo, Betekent het een uiting van nationale trots? Een monumentje dat herinnert aan de veldslag lijkt aannemelijker, De leeuw, zinnebeeld van Nederland, met een schild staande voor de boerderij, is een aanwijzing in die richting, Koning ^V il l em I bepaalde op 8 juni 1816 dat Nederland jaarlijks op 18 juni de overwinning op de Fransen moet herdenken, Dit decreet werd de bakermat van een uitgebreide herdenkingscultuur, welke in de loop van de tijd mythische vormen zou aannemen, Alle kerken werden op die dag verplicht vanaf 12,00 tot 13,00 uur een herdenkingsdienst te houden, Daarna mocht er worden gefeest, De bevolking van het voormalig Koninkrijk der Nederlanden kreeg te maken met monumenten, pleinen en straten die werden vernoemd, alles om de herinneringscultuur aan de slag bij Waterloo levend te houden, Ook was het niet ongebruikelijk dat particulieren monumenten oprichtten, Na de afscheiding van B elgië, in 1830, werd dit gegeven in Nederland voortgezet, Als men een top drie zou samenstellen van de monumentale topstukken van deze omvangrijke herdenkingsgeschiedenis die onder het gezag van koning Willem I tot stand zijn gekomen dan komen de volgende werken wellicht in aanmerking: 1 i sto risch N iedorp, informatie blad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 37