-35- de Zuiderzee en tussen De 'veer', dat deze moeilijk meer herkend werd. De veranderingen hebben Bcijtsebri gedempt een beekje is ontstaan, zien we inderdaad ook zijbeekjes die meestal niet in eikaars verlengde liggen en vaak een hoek maken. Maar veerverkavelingen horen altijd bij een en hetzelfde ontginningsgebied en daar is bij de Langereis geen sprake van. De stukken land die tussen de zijbeekjes liggen, hebben nogal eens een wat puntig verloop waar vroeger de handmaaiers met hun zeis waarschijnlijk weinig of geen problemen mee hadden. Maar de landbouwmechanisatie stelde andere eisen, hetgeen gemakkelijk leidde tot de vernietiging van het oude patroon. Zo had Niedorp ten noorden van de Rijderstraat en ten westen van de kronkelige Westerweg een nog resterende veerverkaveling die tijdens de Grote Ruilverkaveling volledig is opgeofferd. Daarbij werd ook een imposante terp niet ontzien. Ik weet niet of ik dit de heer J. R enes kwalijk moet nemen, die als historisch geograaf de moderne verkaveling begeleidde. M isschien is het hem volledig ontgaan dat hier vroeger een echte beek liep met de naam Beets en dat zelfs de directe omgeving met allerlei zijbeekjes De Beetsen werd genoemd. Ik vraag me ook af of hij bij het bestuderen van de toch noodzakelijke historische kaarten helemaal niet gezien heeft dat er ooit twee evenwijdige, langgerekte ontginningsweteri ngen zijn gegraven. Tussen de Grote Een echte veerverkaveling tussen de W esterweg en de latere Rijderstraat. Waard bij OOude Niedorp en In de loop der tijd zijn er zoveel veranderingen in de oorspronkelijke B\a/ waarschijnlijk plaats gehad na het bepolderen van het gebied. De oomerwaal en Winkel. \ai -? hoofdbeek, afkomstig van het Winkeler Zand, stroomde onder andere Een paar vrij brede resten dOOr de zogeheten Beetsen en vervolgens onder de Beijtse- of zijn in het eerste geval nog Beetseb rug door. aarheen is nog vol strekt onduidelijk. te bewonderen aan de noordkant van de ruïnekerk van Oude Niedorp en noordelijk van Terdiek. In het tweede geval de resterende Herbergsloot in de buurt van de Kostverlorenmolen en min of meer evenwijdig aan de zuidkant van het kanaal. Dat laatste is nog prima te zien tussen de Westerbrug en de Boomerbrug. Ook achter de Wester molen van de Oosterpolder is nog een restant te bewonderen dat vroeger gewoon overging in de dorpssloot van Winkel. Een vaarsloot die oorspronkelijk waarschijnlijk ook uitmondde op de Zuiderzee. Gelukkig zijn er dus nog wat stukjes bewaard gebleven, maar een praktische en behoudende visie op deze belangrijke overblijfselen uit onze ontginningsgeschiedenis heeft bij de historische geograaf volstrekt ontbroken en dat is jammer. In de Leijerpolder is bijvoorbeeld alles, maar dan ook alles, volledig verloren gegaan. Nieuwe Niedorp, najaar 2017 L iteratuur Informatiebladen Historisch Niedorp nrs. 28 47 I I isto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 35