-24- Vervolg op 'Onderzoek Westfriesedijk bij Winkel' Winkel lands 1335 is aangelegd nadat men een W inkelerdijk aangelegd zou zijn in 1335 gelijk met de huidige ^Westfriesedijk van Aartswoud tot Medemblik klopt dus niet, De historische geografie van het gebied waarin deze dijken liggen, moeten we dus herzien, Dit is de aanleiding om nog eens naar de historie van de W inkelerdijk te kijken, Daarover gaat dit artikel en vormt daarom een vervolg op de vorige publicatie 'Onderzoek Westfriesedijk bij Winkel' in het informatieblad van mei 2017. Een nieuwe kijk op een oude dijk door I lenk Komen Kerke rijtje y Flevo,. In het vorige informatieblad (nr, 00) heb ik aandacht besteed aan het terugtrekken van de middeleeuwse bewoning uit het toen nog bewoonde gebied van de Wieringermeer. Door het opdringen van het water moest men steeds meer in zuidelijke richting wijken en nieuwe zeeweringen opwerpen, Deze worden inlaagdijken genoemd, In een oorkonde uit 1334 beval de graaf van Holland dat er vanaf Barsingerhorn tot Medem blik een nieuwe inlaagdijk moest worden aangelegd (Beenakker, 1988), D it betreft de huidige Westfriesedijk vanaf Kolhorn tot Medemblik, Die zou dus dateren uit 1335, Het deel van deze dijk van Kolhorn tot de Langereis, de dijk die ten oosten van W inkel ligt en de scheiding vormt met de Groetpolder, werd vroeger W inkelerdijk genoemd, V oor de duidelijkheid blijven we dit deel van de Westfriesedijk in dit verhaal dan ook zo noemen, De W inkelerdij k zou dus een inlaagdijk zijn die in noordoostelijker gelegen oudere dijk (in de huidige W ieringermeer) had opgegeven, Het archeologisch onderzoek in 201 5 in de W inkelerdijk (Van Heeringen, 2015) heb ik in het vorige informatieblad besproken, Uit dat onderzoek concludeerden de De Westfriesedijk bij Winkel, vroeger vv inkelerdijk genoemd, archeologen dat de W inkelerdijk uit ligt op de scheiding van W inkel en de Groetpolder, 1200 dateert, Veel ouder dus dan Pjl 1 geeft de plaats aan van het archeologisch onderzoek in de W inkelerdijk uit 2015 en pijl nr, 2 de plaats van het het jaartal van 1335, Dat de 1 non onderzoek uit 1980, Eerder archeologisch onderzoek W inkelerdijk Op de plaats waar de N242 de W inkelerdijk doorkruist, is deze in 1980 doorgraven voor de aanleg van de genoemde Provincialeweg (Woltering, 1981), I n tegenstelling tot het beperkte archeologisch onderzoek uit 2015 was het in 1980 mogelijk inzicht te krijgen in de volledige doorsnede van de dijk, De kern van de dijk is ook hier voornamelijk uit veenbrokken opgeworpen, De basis van dit veendijkje is ongeveer 7 m breed en ligt op ca, 2,0 m beneden NAP, D e top ligt op ca, 0,5 m beneden NAP, H et veendijkje is daarmee 1,5 m hoog, De ondergrond bestaat uit enkele centimeters dikke kleiafzetting op een tot 2,5 m beneden NAP reikend veenpakket, 1 isto risch N iedorp, informatie blad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 24