-23- "NIEROPER SCHAT-KAMER' komen niet verder dan 'een verzameling tabellen en een soort almanak met iets van water getijden, van nut voor de zeeman'. GR AED-BOEIC, Gevolgen In mijn tijd als leraar zeevaartkunde lagen enkele van zijn boeken in het archief van de gemeente Niedorp. Ter vergelijking met mijn vak heb ik er enkele van gelezen. Er was weinig veranderd in de ruim 300 jaa r. Hij was een begenadigd leraar met een buitengewoon heldere verteltrant. Zijn uitleg en taalgebruik waren zakelijk en direct. Mijn leerlingen zouden zo met hem mee kunnen en hem kunnen volgen op het gebied van middagbreedte (b=d-n), zonshoogte bepaling (astrolabium ten opzichte van sextant). Ik heb ervan geleerd. De onbekendheid van het publiek met zijn fameuze werk uit zich in de wijze waarop men erover spreekt en schrijft: hij wordt geen leraar zeevaartkunde of begaafd wetenschapper genoemd. Nee hij sch reef een 'Graed-Boek', een term die aanspreekt en nostalgisch klinkt. De Kunft der Stuerluyden, Doof fccckcrc Gront-rcgulcn gclccrt cn gebniickt kan worden. Een grondige Leerc der Plane,KroinArecks.cn klooclc Ddchonktn, end-rc drxirilclfoccknuciHvrk, cn Snyliin oéiehacr aUoocknicr uyipAVnge in tvn Conipil-Kjcrr pp eerlehcj.lcn manieren. TMnutcndimA voorde Zeevarende, en al «bc ie(c Kunli bemin- En als je vraagt "Wat is dat dan?" Dan weten ze het niet. Zelfs W ik ipedia, Wik iwand etcetera, Dat je daarmee de hele wereld kon bereizen (en nu ook de ruimte) en ook weer thuiskomen. Dat daardoor de Gouden Eeuw volgde, dat de kiem kon worden gelegd voor de huidige multinationals, is nergens te vinden (al is het laatste geen zegening). De geestelijke afstand tussen de benutters van zijn werk en de beschrijvers daarvan blijft te groot. Er ontstond een exceptionele Nederlandse inhaligheid uitmondend in de vele Nederlandse koloniën: Zuid -Afri ka, OostTndië, Ceylon, Nieuw-Amsterdam Suriname, Nederlandse Antillen en Nieuw-Zeeland. Denk aan mensenhandel, slavernij, slavenhandel, slaventeelt, racisme. Allemaal zaken die nu (2017) nog steeds ongemak, onderdrukking en uitbuiting brengen. De vergelijking met Alfred Nobels dynamiet dringt zich op, beide zijn dozen van Pandora. De revenuen zijn te zien aan de Amsterdamse grachtengordels en de grote droogmakerijen. Het kleine Holland, met toen slechts 1,8 miljoen inwoners, werd een grote koloniale wereldmacht door die paar jaar voorsprong. De manier waarop komt zoetjesaan in de openbaarheid. Concluderend: Hij, D irck Rembrantsz, bracht welvaart, eerst in Holland, later in West- E uropa en de Maar ook deze medaille heeft een keerzijde die op vele manieren kan hele wereld worden bekeken Ni euwe Niedorp, me 2017 1 isto risch N iedorp, informatie blad 201 7 nr. 2 ACAD. im.lilT Nieu- Nierpcr Inhoudende de Tafelen van dc Dcklimtie der Sonne, als ook de vaftc Sterrenio wol ten Noorden als ten Zuiden. Al tc faincn van nicits ovcnjcficnen nu met delen leden Druk de plaejJeo hier lenkre, te- ncffensharc PooMjóoghrsijijelWt. ©oer DIRK REMBRANTSZ, jm Lufbtbhrr Jtr Mdtbimjlijr KjtJJrt jDft ikkjI) eni !w:t Ditpiji) bjnbr karden OecÜoReift/floJ.'l'tJ a £>trï/tf«A<""V- barn. Aana ir»rri[irnl«imjai|lfr«Slaan*» ®«au«B!u»kurHrt.ifc w) o/fBnealj Mr muf#n W* Baai mMMMy W.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 23